Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsfråga om folkhögskolorna
Publicerad: 2001-02-12
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-02-12
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------
Riksdagsfråga om folkhögskolorna
------------------------------------------

I riksdagens den 8 februari tog riksdagsledamoten Willy Söderdahl (v) upp frågan om medelstilldelningen till folkhögskolorna. Statsrådet Ingegerd Wärnersson besvarade Söderdahls frågor.

Vi bifogar följande utdrag ur riksdagsprotokollet.

Anf. 83 WILLY S√ĖDERDAHL (v):
Herr talman! Jag har en fråga till kulturministern. Folkbildningen är ju ett viktigt inslag i demokratin i vårt land, och vi hänvisar ofta till den i de texter som finns i betänkanden och propositioner här i riksdagen. Jag har besökt många olika folkhögskolor i landet, och det jag har sett och hört bekräftar vad vi har skrivit. Få institutioner i samhället har lyckats så bra med integreringen av olika samhällsgrupper som just folkhögskolan.
När man besöker folkhögskolorna tas nästan alltid medelstilldelningen upp till diskussion. Det man främst ifrågasätter är att nytillkommande folkhögskolor innebär att redan existerande skolor får motsvarande minskning i sin tilldelning. Ser kulturministern detta som ett problem eller kanske rentav som en nyttig konkurrenssituation?

Anf. 84 Statsr√•det INGEGERD W√ĄRNERSSON (s):
Herr talman! Folkhögskolorna ligger under mitt ansvarsområde. Folkhögskolorna har mycket stor betydelse för den enskilda människans utveckling, men vi kan också se på bildningen i ett bredare perspektiv. Jag vet också att folkhögskolorna på ett mycket förtjänstfullt sätt ställer upp för många av de vuxna som av ett eller annat skäl har stora svårigheter, och som därför behöver just den form av studier som bedrivs på folkhögskolorna.

Fördelningen av medel till dem ligger däremot inte på mitt ansvarsområde. Det ansvaret har Folkbildningsrådet. I den frågan kan jag alltså inte gå in och göra någon kommentar.

Anf. 85 WILLY S√ĖDERDAHL (v):
Herr talman! I den budgetproposition som vi har skrivit har regeringen uttalat att folkbildningen är ett nationellt ansvar som är gemensamt för staten, kommunerna och landstingen. Där står också att Folkbildningsrådet fick i uppgift att redovisa och kommentera utvecklingstendenserna när det gäller att kommunernas och landstingens bidrag till folkhögskolorna minskar. Regeringen skulle ha fått en rapport om detta, eller ska få det senare. Jag undrar om det har skett och om det i så fall föranleder något agerande från regeringens sida. Vi har ju också det här ansvaret.

Anf. 86 Statsr√•det INGEGERD W√ĄRNERSSON (s):
Herr talman! Jag kommer om några veckor att lämna fram en proposition till riksdagen om vuxnas lärande. I den propositionen kommer vi också att redovisa vilka åtgärder vi ämnar vidta när det gäller folkbildningen

-------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB