Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Studieomdömet
Publicerad: 2001-02-21

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
NyaRiktlinjerStudieomd√∂me.pdf 11Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-02-21
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------
Nya riktlinjer för studieomdömet
vid folkhögskola
------------------------------------------
Folkbildningsrådets styrelse fastställde vid sitt sammanträde den 8 februari nya riktlinjer för folkhögskolans studieomdömen. Riktlinjerna träder i kraft fr. o. m. läsåret 2001/2002 och kan därigenom tillämpas första gången vid eventuell omdömessättning vid höstterminens slut 2001. De bifogade rikltinjerna kan föras in under
flik 10 i Folkhögskole-Hjälpredan.

Bakgrund

På initiativ av dåvarande folkhögskoleberedningen igångsattes hösten 1997 ett utvecklingsarbete som syftade till att se över och komma med nya förslag till utformning av folkhögskolans studieomdöme. Fem skolor deltog i det lokala utvecklingsarbetet.

I nästa steg genomfördes ett större rådslag i form av en enkät där skolorna fick ta ställning till ett antal frågor beträffande den framtida utformningen av studieomdömet. Gensvaret var stort och ca 90% av skolorna inkom med svar. Utifrån enkätsvaren deltog i det tredje steget ett tiotal skolor i ett fortsatt utvecklingsarbete som nu resulterat i förslag till nya riktlinjer för studieomdömet. Dessutom har ett antal seminarier i frågan genomförts under perioden. Utvecklingsarbetet har genomförts i samarbete med Vuxenutbildarcentrum vid Linköpings universitet med Inger Griberg som projektledare.

Förslaget till nya riktlinjer tillställdes skolorna i oktober och det gavs möjlighet att inkomma med synpunkter. I denna fas tog emellertid endast 15 skolor samt SFHL tillfället att lämna synpunkter. De flesta svaren var mycket positiva till utformningen och enbart några smärre förändringar föreslogs. Endast en skola avvisade förslaget.

De nya riktlinjerna

Jämfört med de tidigare riktlinjerna har vissa förtydligande gjorts beträffande grunderna och utformningen av studieomdömet. Huvudsyftet med studieomdömet har dock behållits, nämligen att studieomdömet avser att bedöma förmågan till fortsatta studier. Antalet faktorer som skall beaktas har komprimerats till fyra i stället för de tidigare sju. För varje faktor anges nu för första gången ett antal kriterier som skall uppfyllas för att erhålla det högsta studieomdömet Utmärkt. De nya riktlinjerna klargör därmed vad som skall anses ingå i begreppet studieförmåga.

Den tidigare rekommendationen om en procentuell fördelning på de olika omdömesstegen upphör nu och ersätts av de verbala kriterierna för Utmärkt. Däremot kvarstår det genomsnittliga riktvärdet 2,7. Detta var också ett önskemål från majoriteten av skolorna.

De nya riktlinjerna skall tillämpas från och med läsåret 2001/2002.

För ytterligare upplysningar
kontakta Signild Håkansson, tel. 08 - 412 48 04 eller

-----------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB