Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Statsbidragen till folkhögskolor med musi
Publicerad: 2001-02-21

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Utv√§rdering musik.pdf 42Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-02-21
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------------
Uppföljning av 1998 års beslut om förändrad statsbidragsfördelning till folkhögskolor med musikverksamhet
------------------------------------------------
Folkbildningsrådets styrelse tog vid sitt sammanträde den 8 februari del av en utvärdering av statsbidragförändringarnas konsekvenser för musikfolkhögskolorna. Utvärderingen har genomförts av f.d. folkhögskolerektorn Birgitta Reimer.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna. Några åtgärder med anledning av utvärderingsresultaten kommer därmed inte att vidtas.

Utvärderingsrapporten bifogas (bil.)

Bakgrund

I samband med beslutet om ny statsbidragsmodell för folkhögskolorna förelåg ett antal protestskrivelser och andra starka opinionsyttringar mot förslaget främst från folkhögskolor med musikinriktning. Också i riksdagen har frågan uppmärksammats i form av ett antal motioner. Styrelsen ansåg därför att det vara angeläget med en skyndsam uppföljning av beslutets effekter. För de skolor som fick de största negativa bidragsförändringarna har det funnits en tvåårig övergångsperiod som nu upphört.

Utvärderingen har genomförts under hösten 2000 d.v.s. i slutet av övergångsperioden. Rådet har dock räknat med att anpassningen till den nya situationen i stort sett är genomförd.

Resultat

Utvärderingen visar på ett tydligt sätt hur mångskiftande förutsättningarna är vid de olika folkhögskolorna. Statsbidragsförändringen i sig var exempelvis inte entydigt negativ för folkhögskolor med musikinriktning. Tolv av dessa skolor fick en höjning av sitt statsbidrag och arton fick ingen större förändring. Fjorton skolor fick en större minskning och utvärderingen har haft ett visst fokus på denna grupp. Skillnaderna beror på att det tidigare, mer differentierade systemet, gynnade vissa skolor och missgynnade andra.

Utv√§rderingen visar ocks√• stora skillnader i skolornas s√§tt att f√∂rh√•lla sig till statsbidragsf√∂r√§ndringarna. √Ötg√§rder i form av exempelvis minskad l√§rart√§thet √§r naturligt nog vanligast p√• de skolor som f√•tt de st√∂rsta bidragsminsk- ningarna, men s√•dana √•tg√§rder har ocks√• vidtagits av skolor som f√•tt mer i statsbidrag. √Ötstramningar  i andra utbildningar vid skolan, rationalisering av administrationen, kompensation i form av huvudmannatillskott √§r andra exempel p√• f√∂ljder av statsbidragsf√∂r√§ndringen.

Någon minskning av den totala kursverksamheten med musikinriktning kan inte utläsas av materialet. Det finns till och med skolor som tidigare inte genomfört musikkurser men som nu startat sådana.

Ett antal skolor uttrycker oro inför framtiden. De är oroliga för hur kvaliteten på undervisningen, rekryteringen till kurserna och folkbildningsmässigheten skall kunna bibehållas med minskande resurser. Flera av dessa skolor menar, att den urholkning av statsbidraget som sker gradvis genom åren får större konsekvenser än den omfördelning som nu ägt rum.

För ytterligare upplysningar
kontakta Signild Håkansson, tel. 08 - 412 48 04 eller

-----------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB