Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Den socialdemokratiska extrakongressen
Publicerad: 2000-03-13
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-03-08
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
----------------------------------------------
Den socialdemokratiska
extrakongressen

Inslagen från den socialdemokratiska extrakongressen har varit många i media under den förra helgen. Intresset har till stor del varit koncentrerat till EMU-frågan, välfärdsfrågorna och IT-frågorna.

Kongressmaterialet innehåller dock betydligt mer. När det gäller vuxenutbildning- och folkbildningsområdena fanns bl.a. följande citat:

"Framtidens arbetsliv kommer att ställa stora krav på att människor har goda och gångbara kunskaper och färdigheter. Högskolan, vuxenutbildningen och folkbildningen kommer att spela en ännu viktigare roll för att ge alla chansen till både en bra grundutbildning och återkommande vidareutbildning. De goda erfarenheterna av Kunskapslyftet läggs till grund för fortsatta satsningar på vuxenutbildning.

Genom den gröna skatteväxlingen vill vi ta första steget mot en helt ny politik för att varje löntagare - främst de som i dag får minst möjligheter till ökad och vidgad kunskap - ska få möjligheter att löpande utveckla sin kompetens. Staten kommer att avsätta över en miljard kronor årligen som varje människa i arbetslivet själv skall ta del av för utveckling och ökad kompetens. Systemet bör vara en del av den generella välfärden och omfatta alla i arbetslivet. Nya kompetensklyftor får inte uppstå mellan dem som har och inte har en fast anställning. Pengarna skall ge den enskilde möjlighet att återkomma i reguljär utbildning. Fackföreningar och arbetsgivare bör i kommande avtalsrörelser avsätta ytterligare medel för att förbättra Sveriges konkurrenskraft och öka tryggheten för löntagarna."

"Sverige var tidigt ute med organiserad satsning på såväl arbetsmarknadsutbildning som vuxenutbildning. Med ett snabbt föränderligt arbetsliv, där gamla arbetsuppgifter försvinner samtidigt som nya kommer till ökar behovet av kvalificerad arbetsmarknadsutbildning för dem som behöver ändra yrkesinriktning. Samtidigt behöver många öka sin grundläggande kunskapsnivå. Erfarenheterna från denna stora satsning - 800 000 personer får under en femårsperiod möjlighet att skaffa sig en bättre utbildning och nya kunskaper - bör ligga till grund för fortsatta satsningar på vuxenutbildning. Vuxenutbildningen behöver förnyas till form och innehåll för att passa dagens nya förhållanden."

"De särskilda satsningarna på kvalificerad yrkesutbildning (KY) har gett goda erfarenheter. Antalet sökande har kraftigt överstigit antalet platser och intresset från arbetsmarknaden har varit stort. Sammanlagt 4 500 personer genomgick 1996 och 1997 sådan utbildning som getts inom 14 olika branschområden. Denna satsning bör bli permanent i någon form erftersom efterfrågan på personer med yrkesutbildning även utöver gymnasieskolans nivå kan beräknas öka."

För den som vill del av hela kongressmaterialet hänvisas till Internet och
SAPs hemsida  www.sap.se
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB