Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info 2 Nytt statsbsystem för studieförbu
Publicerad: 2000-03-15
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-03-15

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se

-------------------------------------------
Info nr 2 Nytt statsbidragssystem f√∂r                   studief√∂rbunden
------------------------------------------

Folkbildningsrådets fattade sitt beslut (se tidigare info) helt enligt det förslag som fanns från den särskilda beredningsgruppen vilket innebar:

Inledning

Följande faktorer har vägts in i beredningsgruppens förslag till ny fördelningsmodell:
Motiven för statsbidrag till folkbildningen
Betydelsen av studieförbundens egna val och prioriteringar
Folkbildningens karaktär med fritt och frivilligt studerande
Tydligare målgruppsprioriteringar
Siktet mot framtiden. Tydliga, enkla och stabila spelregler för fördelning
Tid för kvalitet, verksamhetsutvecklande insatser och idérörelseprofilering
Ett likvärdigt värde per studietimme i ingången till en ny fördelningsmodell

Föreslagen modell fördelar statsbidrag till elva studieförbund. Modellen skall inte ses som en given modell för studieförbundens interna fördelning.

Kort sammanfattning av förslaget
Verksamhetsformerna är:
Studiecirkel            v√§rderas till   1,0 studietimme
Kulturprogram   ‚ÄĚ       7,3 ‚ÄĚ
Annan gruppverksamhet   ‚ÄĚ       0,5 ‚ÄĚ


Förslaget är uppbyggt med:

1. Basbidrag om 70 procent.

Basbidraget beräknas i förhållande till ett genomsnitt av genomförda studietimmar verksamhetsåren 1995/96, 1997 och 1998. Vidare är 18 miljoner kronor glesbygdsbidrag samt 10 procent (119 miljoner kronor) av tidigare statsbidrag invägt i basbidraget. Bidraget ligger fast i tre år (2001, 2002 och 2003) och bidragsnivån behålls under ytterligare en treårsperiod, under förutsättning av att studieförbundet når minst 90 procent av den egna verksamheten, mätt i antalet studietimmar beräknat på ett genomsnitt av verksamhetsåren 1999, 2000, 2001 och 2002.

2. Målgruppsbidrag om 18 procent.

M√•lgruppsbidraget √§r ett sj√§lvst√§ndigt bidrag som  s√•som ett till√§ggsbidrag  baseras p√• verksamhet tillsammans med s√§rskilt prioriterade m√•lgrupper. M√•lgruppsbidraget omf√∂rdelas √•rligen. Omf√∂rdelningen baseras p√• redovisad verksamhet senast k√§nda verksamhets√•r. Bidraget avser studieverksamhet tillsammans med:

Människor som på grund av ett bestående funktionshinder har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Tilläggsbidrag motsvarande 1,5 studietimme.

Människor som är arbetslösa/arbetssökande. Tilläggsbidrag motsvarande 1,0 studietimme.

Människor som har invandrat till Sverige. Tilläggsbidrag motsvarande 1,0 studietimme.

Bidraget baseras på cirklar och övrig gruppverksamhet, där minst hälften av deltagarna tillhör målgrupp.

3.Utvecklingsbidrag om 12 procent.

Utvecklingsbidraget ligger fast i tre år, 2001-2003. Utvecklingsbidrag för nästa treårsperiod, åren 2004-2006, fastställs år 2003 i proportion till respektive studieförbunds andel av det totala statsbidraget till studieförbunden år 2003. Utvecklingsbidraget skall främja utvecklingsarbete som förnyar och skapar nya former av verksamhet och som framgångsrikt omsätter folkbildningsideologiska värden i praktisk verksamhet. Ledstjärna är demokratiuppdraget.

Det kan handla om:

- användning av modern informationsteknik som pedagogiskt verktyg i ordinarie verksamhet och i nya former för flexibelt lärande på distans.

- kontakt och samarbete med nya föreningar, nya kooperativ, nya nätverk och andra nya grupper utifrån deras förutsättningar och behov.

- pedagogiskt utvecklingsarbete.

- insatser i syfte att främja integration.

För ytterligare information

studief√∂rbundssekreterare  Anna-Carin Bylund, tel. 08 - 412 48 03
kanslichef                         Britten M√•nsson-Wallin, tel. 08 - 412 48 05

 
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB