Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


IT-propositionen
Publicerad: 2000-04-04
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-03-29

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se

IT-propositionen
---------------------------------------
I propositionen föreslås mål, inriktning och prioritering av områden för IT-politiken.

Regeringens ambition är att Sverige som första land blir ett informationssamhälle tillgängligt för alla. För att uppnå detta krävs målmedvetna insatser inom varje politikerområde. Regeringens strävan är att IT-politiken skall bidra till ökad måluppfyllelse av de allmänna politiska målen och föreslår därför en inriktning som skall vara vägledande.

Regeringen föreslår vidare att statens insatser främst ska prioritera tre uppgifter. Dessa är tilliten till IT, kompetensen att använda IT samt tillgänglighet till informationssamhällets tjänster.

Vidare föreslås skattelättnader för att stimulera till anslutning till bredbandsnät samt statligt stöd till utbyggnaden av regionala nät och anslutning till bredbandsnät i glesbygd.
För dessa båda åtgärder reserveras 5,8 miljarder kronor.
Därutöver bygger Svenska kraftnät ut ett stomnät på marknadsmässigga villkor. Att nå alla kommuncentra beräknas kosta 2,5 miljarder kronor.

Folkbildningen

Vuxenutbildnings- och folkbildningsinsatser för en ökad IT-komptens omnämns på några ställen i propositionen, dock utan några förslag om resurstillskott:

"Det √§r viktigt att alla medborgare kan f√• insikt i och kunskaper om tekniken och hur den p√• olika s√§tt kan p√•verka privat-, samh√§lls- och arbetslivet. En av vuxenutbildningens viktiga uppgifter √§r att erbjuda medborgarna m√∂jlighet till kompetensutveckling inom IT-omr√•det inte minst ur demokratiskt, j√§mst√§lldhets-  coh arbetsmarknadsperspektiv. M√•nga vuxna har dessutom behov av en flexibel inl√§rningssituation. En av grunderna f√∂r vuxenutbildningen √§r att kompensera eleverna f√∂r en ofullst√§ndig ungdomsutbildning. Regeringens satsning p√• kunskapslyftet syftar bl.a. till att reformera vuxenutbildningen t.ex. genom att utveckla arbetsformerna. I detta sammanhang spelar IT en stor roll som pedagogiskt redskap. Med hj√§lp av IT √§r det m√∂jligt att erbjuda en n√§rmast individuell utbildning efter den enskildes eller sm√• gruppers speciella behov.

Vuxna dyslektiker och andra vuxna funktionshindrade har speciella behov. För dessa målgrupper kan användningen av IT som ett pedagogiskt hjälpmedel underlätta inlärningen."

"Med sin deltagarstyrda verksamhet och gruppbaserade pedagogik ger folkbildningen en god grund f√∂r utvecklandet av ett kritiskt f√∂rh√•llningss√§tt till den information som √§r tillg√§nglig via den nya tekniken. Folkbildningen har ocks√• m√∂jlighet att via sin verksamhet f√∂rdjupa den demokratiska diskussion om den svenska IT-utvecklingen. √Ąven inom folkbildning erbjuds kurser i IT."

Vad gäller IT-stödd distansutbildning framhålls bl.a.:

"IT-stödd distansutbildning kan för många vara det enda sättet att få viss utbildning. Den öppnar också möjligheter till studier oberoende av nationsgränser. Det är av stor vikt att Sverige tar vara på den kompetens och resurser i övrigt som finns på detta område. Flera parter bör ta ett ansvar som motorer i utvecklingen av distansutbildningen i Sverige. Förutom Distansutbildningsmyndigheten gäller detta ansvar även för universitet och högskolor, kommunala och enskilda utbildningsanordnare, Statens skolor för vuxna samt för folkhögskolor, högskolor och studieförbund. Distansutbildningsmyndighetens insatser är viktiga för att på nationell nivå främja utvecklingen och användningen av en distansutbildning som grundas på informations- och kommunikationsteknik inom högskolan och folkbildningen.

Regeringen avser att återkomma till frågan om utveckling av distansutbildningen.
                                        ........................

Utvecklingen efter 1996

I propositionens bilaga 1 redogör regeringen för sin bedömning av utvecklingen efter 1996 års IT-proposition. När det gäller folkbildningen sägs följande:

"I överensstämmelse med syftet för bidraget till folkbildningen anger Folkbildningsrådet mål för verksamheten samt fördelar bidrag till studieförbund och folkhögskolor. Detta innebär en avsevärd frihet för folkbildningens organisationer. En av grundtankarna med folkbildningens pedagogik är att deltagarna skall ifrågasätta och sätta saker i sitt sammanhang. Den bredare IT-kompetensen förutsätter dessa egenskaper. Det handlar inte bara om att inhämta information utan att även om att bearbeta informationen och kritiskt värdera den.

Datakurser är populära i folkbildningen. I kurskatalogen för 1999/2000 erbjuder ca
40 folkhögskolor utbildning med datatinriktning. Dessa kurser är ofta grundläggande. Ett flertal skolor erbjuder en bredare IT-utbildning ofta kombinerad med multimedia, där inslag av desktop publishing m.m. ingår Flera av folkhögskolorna erbjuder utbildningar i IT och multimedier. Inom studieförbunden bedrivs utbildning i datorkunskap och de programvaror som är gängse. Flera av kurserna är så kallade grundkurser. Ett antal är speciellt riktade till seniorer och invandrare oavsett kön. Andra kurser är urformade för enbart kvinnliga deltagare."

Av redogörelsen för KK-stiftelsens verksamhet framgår:

"Folkbildningen har fått ett särskilt uppdrag att utveckla distanspedagogik. KK-stiftelsen har för detta ändamål avsatt 50 miljoner kronor. Under perioden 1997 - 1998 bedrev ett 30-tal folkhögskolor och studieförbund försöksprojekt inom området öppet och flexibelt lärande med folkbildningsinriktning.

KK-stiftelsen har avsatt en ram om totalt 90 miljoner kornor för utvecklingsinsatser inom folkbildningen åren 1999-2001. 50 miljoner kronor av dessa avser verksamheter kopplade till Distansutbildningsmyndigheten (Distum). Användningen av resterande
40 miljoner kronor bestäms genom det avtal som slutits mellan KK-stiftelsen och Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet har mot bakgrund av detta inbjudit folkhögskolor och studieförbund att ansöka om medel för att öka IT användningen i studieförbund och folkhögskolor. I dag pågår verksamhet där man integrerar IT i den "vanliga folkhögskolekursen, studiecirkeln eller kulturprogrammet."

Vidare beskrivs Folkbildningsnätet i ett särskilt avsnitt:

"Enligt 1996 års IT-proposition borde folkbildningen ta på sig viktiga uppgifter på IT-området till nytta för samhället och folkbildningens egen verksamhet.

Folkbildningsn√§tet √§r √∂ppet f√∂r studief√∂rbund, folkh√∂gskolor och andra folkbildningsorganisationer samt f√∂r de personer som √§r verksamma inom folkbildningen. H√§r kan t. ex. studief√∂rbund och folkh√∂gskolor l√§gga upp olika slags konferenser med deltagare fr√•n hela landet. De flesta konferenser √§r begr√§nsade till en viss grupp och st√§ngda f√∂r utomst√•ende,  men d√§r finns ocks√• √∂ppna konferenser som alla har tillg√•ng till och som alla kan delta i genom att skriva egna ink√§gg eller besvara andras.

På Folkbildningsnätet är det möjligt att delta i en studieverksamhet oberoende av tid och rum."

Ytterligare information:

F√∂r den som vill ha en utf√∂rligare sammanfattning av propositionen h√§nvisar vi till det faktablad som kan h√§mtas fr√•n regeringskansliet via www.regeringen.se respektive propositionen som finns d√§r i sin helhet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB