Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Studieförbundens kulturverksamhet
Publicerad: 2000-04-04
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-04-04

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se

--------------------------------------------
Kulturutskottet om
studieförbundens kulturverksamhet
--------------------------------------------
Kulturutskottet har i sitt bet√§nkande 1999/2000:KrU10  Teater, dans och musik -
behandlat några motioner med anknytning till studieförbundens kulturverksamhet.

Där framhölls bl.a.:

Amatörverksamhet

Det statliga stödet till centrala amatörorganisationer tas upp i fyra motioner.

Möjligheten att stärka stödet till de centrala amatörorganisationerna bör enligt motion Kr234 (v) prövas inför nästa budgetår (yrkande 3). Dessa organisationer har en viktig uppgift att fylla. De ger service och stöd till sina medlemmar, anordnar fortbildning, utvecklar studiematerial, fungerar som remissinstans och leverantör av statistik, samarbetar med professionella kulturutövare m.m. Organisationernas kompetens bör tas till vara och deras kunskaper spridas till medlemmar, skolor och bildningsorganisationer.

I motion Kr315 (mp) hävdas att studieförbundens engagemang och kompetens inom kulturområdet har försvagats under senare år. Mot denna bakgrund har Amatörkulturens riksorganisation en viktig uppgift att fylla för att hjälpa till att överbrygga klyftan mellan folkbildning och kultur och bidra till nyskapandet. För framtiden bör de centrala amatörkulturorganisationerna få ett utifrån verksamhetens omfattning rimligt stöd (yrkande 23). Ett motsvarande förslag återfinns i motion Kr601 (mp) yrkande 1.

Vid f√∂reg√•ende riksm√∂te erinrade utskottet ‚Äď med utg√•ngspunkt i det kulturpolitiska delaktighetsm√•let ‚Äď om att ett av syftena med statsbidraget till folkbildningen √§r att bredda kulturintresset i samh√§llet, √∂ka delaktigheten i kulturlivet samt fr√§mja kulturupplevelser och eget skapande. Vidare l√§mnade utskottet en redovisning av det statliga st√∂det till de centrala amat√∂rorganisationerna (bet. 1998/99:KrU7 s. 12‚Äď14). Utskottet visade ocks√• att en √∂versyn av st√∂det till dessa organisationer, som Kulturr√•det gjort √•r 1998, gav en bild av viktiga och stabila organisationer som v√§l f√∂rvaltar och utvecklar sina roller i det praktiska kulturpolitiska arbetet. Utskottet redovisade √§ven att statligt st√∂d l√§mnas till l√§nskonstn√§rsverksamhet med syfte att bl.a. h√∂ja kvaliteten inom amat√∂rkulturen.

Utskottet anser ‚Äď liksom vid f√∂rra riksm√∂tet ‚Äď att de olika st√∂d som staten l√§mnar till amat√∂rkulturen visar att staten v√§rdes√§tter dessa organisationers medverkan i arbetet med att uppn√• de kulturpolitiska m√•len. N√•got s√§rskilt uttalande fr√•n riksdagens sida om behovet av st√∂d √§r inte n√∂dv√§ndigt. Fr√•gan om f√∂rst√§rkning av st√∂det b√∂r pr√∂vas mot andra aktuella √§ndam√•l i det ordinarie budgetarbetet. Mot denna bakgrund avstyrker utskottet motionerna Kr234 (v) yrkande 3, Kr315 (mp) yrkande 23 och Kr601 (mp) yrkande 1.

En utredning om folkbildningen och amatörorganisationerna för att belysa förutsättningarna för amatörkulturell verksamhet begärs i motion Kr312 (c). I motionen framhålls amatörers och eldsjälars betydelse för ett levande kulturliv i hela landet. Motionärerna exemplifierar med hembygdsspel, arbetarspel, hembygdsmuseer, bruksmusik, folkmusik och körverksamhet. De anser att det bör skapas en klarare ansvarsfördelning inom amatörkulturen. Den i motionen föreslagna utredningen avses bidra till ökade kontakter och ökat förtroende mellan berörda parter. Utredningen bör genomföras i nära samverkan inom en partssammansatt arbetsgrupp med likvärdig medverkan från amatörkulturens och folkbildningens organisationer.

Utskottet anser att om det beh√∂vs en utredning eller n√•gon form av samverkansgrupp mellan folkbildningen och amat√∂rorganisationerna f√∂r att ansvarsf√∂rdelning, f√∂rtroende och kontakter dem emellan skall klarg√∂ras och utvecklas √§r de sj√§lvfallet of√∂rhindrade att ta initiativ till en s√•dan. Utskottet anser att riksdagen inte b√∂r uttala sig i fr√•gan om det beh√∂vs en s√•dan utredning eller grupp. I den m√•n motionen avser en utredning om det statliga st√∂det till folkbildningen respektive amat√∂rorganisationerna h√§nvisar utskottet dels till den redovisade √∂versyn av st√∂det till de centrala amat√∂rorganisationerna som Kulturr√•det gjort, dels till Utredningen f√∂r statlig utv√§rdering av folkbildningen 1996 (SUFO 96) som avgav bet√§nkandet Folkbildningen ‚Äď en utv√§rdering (SOU 1996:159). Utskottet avstyrker mot denna bakgrund motion Kr312 (c).
 
Anm. Betänkandet i sin helhet kan hämtas från riksdagenms hemsida:
         www.riksdagen.se


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB