Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info 1 KLKs slutbetänkande
Publicerad: 2000-04-04

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
PM KLK.pdf 77Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-04-04

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se

--------------------------------------------
KLKs betänkande SOU 2000:28
Kunskapsbygge 2000 - livslångt lärande
--------------------------------------------
Kunskapslyftskommttén har i dag lämnat sitt slutbetänkande.

För kännedom bifogas en promemoria som kortfattat beskriver huvudinnehållet (1).
Sedan följer en i form av att-satser uppräkning av större delen av KLKs förslag (2).
Därefter beskrivs summariskt vissa delar av betänkandet som särskilt berör folkbildningen (3).

I övrigt finns det naturligtvis mycket mer att hämta i själva betänkandet. Bland annat beskrivs på ett antal ställen de viktiga insatser som studieförbunden gör inom den samhällsstödda vuxenutbildningen. Detta har dock, med undantag av området kring funktionshindrades studier, ej resulterat i några särskilda förslag betr. resurser m.m.
Eftersom denna promemoria är helt inriktad på förslagsdelarna så har inga särskilda
citat eller utdrag gjorts. Det bör dock studeras via betänkandet.

I övrigt hänvisas i primemorian för fördjupad information till www.regeringen.se
där sammafattningen finns publicerad samt til lbeställning av sammanfattningen och betänkandet via Fritzez, tel. 08 - 690 91 90 ellerr fax 08 - 69091 91 eller


Del 1 bifogas också här:

1.   Huvudinneh√•ll

KLKs utgångspunkt är att staten prioriterat ett kunskapslyft för vuxna så högt att man även fortsättningsvis (efter1 juli år 2002) är beredd att skjuta till medel.

Argumenten för att staten ska ha ett intresse av att prioritera kunskapslyft för vuxna sammanfattas huvudsakligen i

Kunskapslyft för vuxna stärker medborgarnas möjligheter och utvecklar demokratin,
Kunskapslyft för vuxna är samhällsekonomiskt viktigt.
Regional likvärdighet över landet eftersträvas.

mål

KLK f√∂resl√•r att gemensamma resultat- och processm√•l skall anges f√∂r den samh√§llsst√∂dda utbildningen f√∂r vuxna  (komvux, SSV, folkbildningen KY-utbildning och annan eftergymnasial utbildning sant h√∂gskolan) Vidare f√∂resl√•r KLK s√§rskilda m√•l f√∂r den kommunala vuxenutbildningen respektive SSV samt l√§mnar synpunkter p√• bl.a. hur folkh√∂gskolans f√∂rordning b√∂r kompletteras.

fortsatt kunskapslyft

KLK f√∂resl√•r att staten √§ven efter √•r 2002 skall satsa medel p√• ett fortsatt kunskaps-lyft f√∂r vuxna   Kommunerna skall ha huvudansvaret f√∂r genomf√∂randet och tilldelas 55 000 platser (vilket samtidigt √§r en kraftig reducering j√§mf√∂rt med nuvarande ca 102 000 platser). Nedsk√§rningen fr√•n den nuvarande niv√•n sker successivt fr.o.m. den 1 juli √•r 2002.

Folkhögskolorna föreslås få behålla sina 10 000 platser inom Kunskapslyftet.

Inkluderat den basorganisation f√∂r vuxnas studier som dessutom finns har KLK  ber√§knat det framtida  totala antalet hel√•rsplatser f√∂r studier upp till och med gymnasien√•v√• p√• komvux och folkh√∂gskola till 137 000.

För att stärka individens ställning gentemot kommunerna föreslår KLK att individerna garanteras rätt till gymnasial utbildning och kommunerna får motsvarande skyldighet att anordna denna. Personer med utvecklingsstörning skall garanteras motsvarande utbildning som andra vuxna får.

KLK föreslår som ny finansieringsmodell att staten använder sig av det generella statsbidrags- och utjämningssystemet till kommunerna. Folkhögskolorna får behålla sitt särskilda statsbidrag (fördelas av Folkbildningsrådet).

utvecklingsfrågor

Staten bör avsätta betydande medel för utveckling av webbaserade kurser som också skall göras tillgängliga för studerande med funktionshinder. Åtgärder bör vidtas för en kraftfull satsning på forskning inom vuxenutbildning och livslångt lärande.

Skolverket föreslås få i uppdrag att kartlägga behovet av fort- och vidareutbildning i specialpedagogiska frågor för lärare inom den kommunala vuxenutbildningen. Folkbildningsrådet föreslås få motsvarande uppdrag när det gäller folkhögskolans lärare.

KLK pekar på vikten av att olika utbildningsanordnare kan samverka och tar som problembeskrivning för detta upp folkbildningens svårigheter när det gäller samverkan med högskolan/universiteten. Likaså pekar man på vikten av valideringen av inhämtade kunskaper som grund för antagning till högskolan.

Regeringen bör tillsätta en särskild utredning kring dessa frågor.

studerande med funktionshinder

N√§r det g√§ller studerande med funktionshinder f√∂resl√•r KLK en rad √•tg√§rder f√∂r att underl√§tta deras studier. Det handlar om att precisera utbildningshuvudm√§nnens skyldigheter, s√§kra tillg√•ngen p√• hj√§lpmedel och klarl√§gga villkoren f√∂r assistans-ers√§ttningen. KLK f√∂resl√•r en utredning om hur  fr√•gan om  specialpedagogiskt st√∂d till folkh√∂gskolorna skall l√∂sas n√§r den nya organisationen f√∂r det offentliga skolv√§sendet inf√∂rs. Samtidigt b√∂r en eller flera folkh√∂gskolor kunna f√• i uppdrag att fungera som nationellt resurscenter f√∂r den samlade vuxenutbildningen.

En samlad organisation för utbildningstolkning för döva, dövblinda och vissa hörselskadade föreslås. Den nya organisationen för detta skall även inkludera studieförbundens cirkelverksamhet. Det framtida stödet till anpassade läromedel inom studieförbundens verksamhet bör lösas och Sisus föreslås få i uppdrag att ta fram informationsmaterial om stödsystemet för deltagare med funktionshinder på folkhögskolorna.

KLK har slutligen synpunkter på hur studiecirklarna för människor med funktionshinder skall tillgängliggöras bättre

styrning

KLK l√§gger f√∂rslag p√• hur statens styrning av vuxenutbildningen och det livsl√•nga skall ske i form av inr√§ttandet av en  ny beredning f√∂r Livsl√•ngt L√§rande i regeringskansliet samt en ny uppgiftsf√∂rdelning mellan ber√∂rda myndigheter d√§r man skiljer p√• vad som √§r kontrollerande respektive fr√§mjande uppdrag. F√∂r det sistn√§mnda f√∂resl√•s inr√§ttandet av en ny Fr√§mjandemyndighet f√∂r hela vuxenutbildnings-omr√•det med uppgift att ansvara f√∂r utv√§rderings- och kvalitetsfr√•gor.

studiestödet

Som en komplettering till det av riksdagen tidigare beslutade studiestödssystem som skall träda i kraft den 1 juli år 2002 föreslår KLK att åldersgränsen för statligt vuxenstudiestöd höjs till 55 år. Ingen fortsättning på det särskilda utbildnings-bidraget (UBS) föreslås, däremot att arbetslösas studerande med hög dagspenning även fortsättningsvis erbjuds ett studiestöd med inkomstrelatering.

För den som läser på grundskolenivå bör ytterligare en nivå med 100% i bidrag (ca 7 100 kr i månaden inrättas). Internatbidraget för korttidsstudier föreslås admini-streras av Sisus. Möjligheten för invandrare som varit arbetslösa minst 2 år att gå en reguljär utbildning med utbildningsbidrag från arbetsförmedlingen föreslås
tas bort. Unga och äldre som erhållit förtidspension eller uppbär rehabiliterings-ersättning bör däremot få större möjlighet att studera med bibehållen ersättning.

finansiering

KLKs förslag innebär årliga statsfinansiella kostnader på 2 200 mkr för utbildningsplatserna, 7 000 mkr för studiestödet samt 265 mkr för att finansiera övriga kvalittetshöjande förslag.

Detta kan j√§mf√∂ras med innevarande √•rs  kostnad f√∂r Kunskapslyftet p√• 9 800 mkr (platserna och studiest√∂det).


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB