Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info nr 1 Vårbudgetpropositionen
Publicerad: 2000-04-13
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-04-13

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-------------------------------------------
Info nr 1 Regeringens ekonomiska    
               v√•rproposition
-------------------------------------------
Regeringen har i dag lämnat sin ekonomiska vårproposition (1999/2000:100).

Den inneh√•ller bl.a. -  till√§ggsbudget f√∂r √•r 2000
                        - utgiftsramarna f√∂r √•ren 2001-2003

Med tanke p√• att propositionen i sin helhet, faktablad och pressmeddelanden m.m. kan h√§mtas via   www.regeringen.se    
så begränsar vi oss till att kort spegla det som direkt berör studieförbundens och folkhögskolornas framtida budgetrammar och därmed verksamhetsmöjligheter.

Tilläggsbudgeten för år 2000

När det gäller utgiftsområdet 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid inom vilket folkbild-
ningens anslag ligger föreslås enbart nytillskott av medel för kulturutbyte, konstnärsbidrag samt till lotteriinspektionen på sammanlagt 22 mkr.

Vad gäller utgiftsområdet 15 - Studiestöd föreslås en minskning på 540 mkr med tanke på den minskade efterfrågan på vuxenstudiestöd.

Utgiftsramarna för åren 2001 - 2003

Inledningsvis bör noteras att vårbudgetpropositionen enbart anger ramarna för anslagen.
I den mån reformförslag läggs brukar dessa också anmälas i propositionen. För övrigt är det först i september månads proposition för budgetåret 2001 som själva siffrorna för
exempelvis folkbildningens anslag presenteras. Det innebär att först där kan man läsa sig till hur stor pris- och löneomräkningen av anslagen blir.

Detta år tillkommer ytterligare en faktor som gör "innehållet ännu smalare". Regeringen har tidigare anmält sin avsikt att i slutet av året komma med en särproposition kring vuxenutbildningen (inkl. bl.a. folkbildningen) för tiden efter Kunskapslyftets avslutning år 2002. Detta framhålls också på flera ställen i vårbudgetpropositionen.

Utgiftsområdet 17

Av den kortfattade text som finns framgår att utgiftsområdet beräknas öka med 90 mkr år 2001 jämfört med innevarande år 2000. Av dessa avser 80 mkr kulturområdet.

När det gäller folkbildningen noteras:

"I det livslånga lärandet, som är en nödvändighet för alla, har folkbildningen en viktig roll att fylla. I samband med de förslag om vuxnas lärande som regeringen avser att lämna till riksdagen i en kommande proposition om den framtida vuxenutbildningen kommer även folkbildningens roll att beaktas. För år 2003 beräknas 10 000 folkhögskoleplatser som en del av kunskapslyftet."

Kommentar: Slutsatsen blir att för år 2001 får folkhögskolorna och studieförbunden räkna med samma anslag som innevarande år 2000 plus pris- och löneomräkning.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

När det gäller Kunskapslyftet noteras:

"År 1997 inleddes den femåriga satsningen på vuxenutbildning, kunskapslyftet. Under 1999 har omfattningen av kunskapslyftet legat på planerad nivå, vilket innebär att ca 100 000 årsstudieplatser har nyttjats av uppskattningsvis 150 000 personer, som därigenom fått möjlighet att stärka sin kompetens och sin ställning på arbetsmarknaden. Regeringen beräknar att kunskapslyftet ligger kvar på en i stort oförändrad nivå fram till och med höstterminen 2002. Regeringen avser att i en kommande proposition lämna förslag om vuxenutbildningens fortsatta inriktning och dimensionering efter kunskapslyftsperioden. I avvaktan på denna proposition beräknas medel för ca 46 000 platser under 2003. Därutöver beräknas medel på oförändrad nivå motsvarande 12 000 platser i den kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningen."

För år 2003 har ca 2 300 mkr avsatts för platserna i kunskapslyftet och den kvalificerade yrkesutbildningen.

Under utgiftsområdet 15 framgår också att i den kommande vuxenutbildnings- propositionen skall regeringen också lägga förslag om vuxenstudiestödets framtida inriktning och dimensionering efter kunskapslyftsperioden.

Kommentar: Regeringen signalerar h√§rmed en st√∂rre neddragning av den kommunala delen av Kunskapslyftet √§n vad KLK f√∂reslagit (55 000 platser)  i och med att man ber√§knar endats 46 000 platser f√∂r √•r 2003. D√§rtill kommer, som ovan framg√•tt, att folkh√∂gskolan beh√•ller of√∂r√§ndrat 10 000 platser.

√Ėvrigt att notera

o I det inledande avsnittet Finansplanen sid.32 framhålls:

"Regeringen initierar nu tillsammans med bl.a. folkrörelserna (och folkbildningen) en bred, vardagsnära studieverksamhet. "Det gröna kunskapslyftet". Syftet är att förstärka och förnya det lokala arbetet med den ekologiska omställningen.

Kommentar:  Det framg√•r inte av texten hur detta skall finansieras men regeringen l√§r √•terkomma om detta?

o Sisus tillförs ytterligare 1,5 mkr redan fr.o.m. i år för arbetet med nationellt program för kompetensutveckling (föreslogs i handikappropositionen).

o Regeringen bedömer att kostnaderna för assistansersättningen ökar kraftigt fr.o.m år 2001 och framöver. Regeringen komemr med en proposition redan under hösten med föslag om att även den som är över 65 år skall kunna få assistansersättning.

o Anslaget till handikapporganisationerna ökas kraftigt med sammnalgt 20,5 mkr.

o Personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program men ej har rätt till ersättning från A-kassa får ett höjt dagsbelopp ( i dag gäller 103 kr). Regeringen återkommer med förslag.

o Regeringen avser att återkomma till riksdagen under hösten 2000 med förslag om hur ett system för eftergymnasiala yrkesutbildningar kan organiseras.

o Biståndsramen höjs till 0,81% av BNI.

Vi återkommer ev. längre fram med ytterligare kommentarer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.se


Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB