Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Gymnasieskolan utreds
Publicerad: 2000-05-04
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-05-04

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-----------------------------
Gymnasieskolan utreds
-----------------------------

Regeringen har i dag beslutat att tillkalla en parlamentarisk kommitté med
uppdrag att utreda och lämna förslag till en framtida utformning av
gymnasieskolans utbud av studievägar. Ordförande i kommittén blir Jan
Björkman, ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

Kommittén ska utgå ifrån att gymnasieskolan även i fortsättningen ska
omfatta en sammanhållen utbildning under minst tre år. En annan
utgångspunkt ska vara att gymnasieskolan bör omfatta färre program än i
dag men med ett bredare innehåll.

Alla program ska tillgodose individens bildningsbehov som aktiv
samhällsmedborgare men även arbetsmarknadens behov och behovet av
förberedelse för vidare studier. De nationella programmen måste erbjuda en stor öppenhet inför elevernas framtida studie- och yrkesval samt utgöra en plattform för livslångt lärande.

En utgångspunkt för kommitténs överväganden om en framtida
gymnasiestruktur bör vara en analys och bedömning av framtidens
arbetsmarknad, liksom av vilka sektorer som man bedömer kommer att svara för tillväxt och sysselsättning samt vilka krav detta ställer på
gymnasieskolans utbildningar och deras innehåll.

Därtill kommer behovet av en breddad rekrytering till högskolan. Kommittén ska beakta hur utformningen av gymnasieskolans olika program och kärnämnen kan bidra till att öka andelen studerande inom områdena naturvetenskap och teknik.

Kommittén ska också utreda om det finns ett långsiktigt behov av systemet med riksrekryterande utbildningar, om det finns behov av andra
riksrekryterande utbildningar än program med yrkesämnen och hur man annars kan garantera att det kommer till stånd utbildningar inom smala
yrkesområden.

Kommittén ska redovisa uppdraget senast den 1 oktober 2001.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB