Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


En sammanhållen lärarutbildning
Publicerad: 2000-05-26
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-05-26

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
----------------------------------------
En sammanhållen lärarutbildning
----------------------------------------

För kännedom bifogas regeringens pressmeddelande kring den nya lärarutbildning
som ers√§tter de nuvarande √•tta  barn- och ungdomspedagogisk examen, bild-, grundskol-, gymnasie-, hush√•lls-, idrotts-, musik-, och sl√∂jdl√§rareexamen.

Däremot kvarstår bl.a. folkhögskolärarelinjen i Linköping som en egen lärarutbildning.

Pressmeddelande

Regeringen överlämnar i dag propositionen "En förnyad lärarutbildning"
(1999/2000:135) till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen en
sammanhållen lärarutbildning och kraftigt ökade resurser till forskning
och forskarutbildning i anslutning till lärarutbildningen. Propositionen
har tagits fram i samverkan med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Regeringen föreslår att en ny lärarexamen ersätter nuvarande åtta av elva
lärarexamina. Den nya lärarexamen bör omfatta lägst 120 och högst 220
poäng. Den nya utbildningen ska bestå av följande tre väl integrerade
utbildningsområden:
* Ett allmänt utbildningsområde, som bör omfatta 60 poäng, varav minst 10 poäng bör vara verksamhetsförlagda. Utbildningsområdet bör innehålla både kunskapsområden som är relevanta för läraryrket, som till exempel lärande, specialpedagogik, barns och ungdomars utveckling samt tvärvetenskapliga studier.
* Ett utbildningsområde med inriktningar mot ämne eller ämnesområden som bör omfatta minst 40 poäng varav minst 10 poäng bör vara förlagda i
förskola och skolverksamheten. Inriktningen kan antingen vara
ämnesområden, såsom matematik, svenska eller språk eller en inriktning som knyter an till exempelvis åldern på barn och elever, exempelvis mindre barn, tidiga grundskolan etc.
* Ett utbildningsområde med specialisering, som bör omfatta minst 20
poäng. Det kan vara fördjupning av tidigare studier eller en breddning av
studentens lärarutbildning. Genom specialiseringen kan studenten finna en unik profil på just sin utbildning.

Inom de tre utbildningsområdenas ram ska studenten göra ett självständigt examensarbete på minst 10 poäng. Den som redan har ämneskompetens och vill bli lärare, kan läsa det allmänna utbildningsområdet och på så sätt få en lärarexamen.

Den nya lärarexamen omfattar en utbildning om minst 120 poäng och ger
grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning. De olika
lärarexamen kommer variera i längd mellan 120 poäng och 220 poäng.

En lärarexamen med inriktning mot:
* Förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år samt fritidshem och
modersmål, 140 poäng.
* Grundskolans senare del och gymnasieskolan, 180 poäng.
* Karaktärsämnen för gymnasieskolans yrkesprogram, 120 poäng.
* Svenska och samhällskunskap kräver 60 poäng i grundskolan och 80 poäng i gymnasieskolan.

För att garantera en sammanhållen lärarutbildning ska högskolor med
lärarutbildning inrätta ett särskilt organ som har det samlade ansvaret
för grundutbildning och forskning och, i förekommande fall,
forskarutbildning som knyter an till lärarutbildningen. Studenter, lärare
och experter ska finnas representerade i detta organ.

Stärkt forskningsanknytning med ökade resurser

Förutsättningarna för forskning och forskarutbildning inom
utbildningsvetenskap förbättras nu avsevärt. Anslagen till forskning och
forskarutbildning inom utbildningsvetenskap ska öka successivt från
30 miljoner kronor till 150 miljoner kronor under tre år. Forskningen som
handlar om lärande och skolan har i alltför liten omfattning bedrivits i
anslutning till lärarutbildningen och inte heller kommit skolan till godo.
En tätare forskningsanknytning i lärarutbildningen och fler disputerade
lärare är viktigt för kvaliteten i skolan.

Enligt en tidigare proposition ska ett Vetenskapsråd inrättas som en del i
en ny organisation för forskningsfinansiering (Forskning för framtiden -
en ny organisation för forskningsfinansiering - 1999/2000:81). Under
förutsättning att riksdagen beslutar att inrätta Vetenskapsrådet, ska det
inom Vetenskapsrådet inrättas en särskild kommitté för
utbildningsvetenskap. Den utbildningsvetenskapliga kommitténs uppgift ska vara att främja utvecklingen av utbildningsvetenskaplig forskning och
forskarutbildning i nära anslutning till lärarutbildningen och med direkt
relevans för lärarnas yrkesutövning. Majoriteten av kommitténs ledamöter
bör vara forskare och ledamöterna bör utses av Vetenskapsrådets styrelse.

Specialpedagogisk lärarexamen

Den förnyade lärarutbildningen förstärker den specialpedagogiska
utbildningen kraftigt. Alla lärarstudenter kommer att utbildas i
specialpedagogik inom det allmänna utbildningsområdet. Specialpedagogisk utbildning bör också kunna anordnas inom utbildningsområdena med inriktningar och specialiseringar. En specialpedagogisk påbyggnadsutbildning bör leda fram till en specialpedagogexamen.

Rekrytering och antagning

Enligt propositionen ska regeringen även fortsättningsvis ge lärosätena
specificerade utbildningsuppdrag. Regeringen anger målet för hur många
lärarexamen som ska utfärdas vid varje högskola.

Varje universitet och högskola har ett ansvar för att rekryeringen av
studenter till lärarutbildningarna blir så bred och allsidig som möjligt.
Det är viktigt att Sverige har en lärarkår som så långt som är möjligt
speglar befolkningens sammansättning. Insatser för att tillgodose
specifika rekryteringsbehov bör också göras.

För att underlätta rekryteringen till lärarutbildningen bör studenterna
kunna välja sin studiegång successivt under utbildningen. Det ska också
finnas möjlighet för studenterna att redan från början kunna välja ett
program av en särskild omfattning och inriktning.

Den nya lärarutbildningen ska träda i kraft den 1 juli 2001.

Mer information finns på Utbildningsdepartementets hemsida.
Adress: www.utbildning.regeringen
------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.se
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB