Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Public Service - radio och TV
Publicerad: 2000-06-09
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-06-09

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-------------------------------------------
Betänkandet
Radio och TV i allmänhetens tjänst
- ett beredningsunderlag
-------------------------------------------
Enmansutredaren Anders Ljunggren har överlämnat sitt betänkande
SOU 2000:55 Radio och TV i allmänhetens tjänst - ett beredningsunderlag.
Betänkandet skall vara ett underlag för den parlamentariska arbetsgrupp som skall lägga förslag till regeringen inför den nya avtalsperioden för
SR, SVT och UR som påbörjas den 1 januari 2002.

Betänkandet

Bland utredningens ståndpunkter kan nämnas:

o Det blir allt viktigare att public serviceföretagen kan bidra till mångfald där lokala och regionala mediamonopol annars kan uppstå

o Åtgärder bör vidtas för att öka tillgängligheten till program på minoritetsspråk och för funktionshindrade

o De nuvarande bestämmelserna för nyhetsorganisationen inom SVT kan slopas

o Förutsättningarna för en sammanhållen organisation av public service-verksamheten bör ytterligsre granskas i syfte att utreda förutsättningarna för den bästa strategin att möta den nya mediesituationen.

UR

Utredaren tar klar ställning för att också utbildningsprogrammen hör hemma inom public service- företagen. Däremot diskuteras i vilken mån de mer allmänna folkbildande programmen skall finnas inom URs framtida programutbud.

I syfte att stärka såväl utbildningsprogrammens ställning samt det samlade folkbildningsansvaret i public service-verksamheten lämnas förslag på tre olika organisatoriska lösningar för URs framtida verksamhet och samverkan med SR och SVT. Samtidigt bedömer utredaren att under nästa tillståndsperiod - som föreslås utgöra de fem åren 2003-2007 -
så bör UR vara kvar som ett självständigt företag.

Arbetsgrupp för public-service-propositionen

Regeringen har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att medverka i beredningen av en proposition om en radio och TV i allmänhetens tjänst inför den nya avtalsperiod som inleds den 1 januari 2002. Gruppen skall bl. a. ta ställning till vilka riktlinjer som bör gälla för Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio från och med 1 januari 2002.

Arbetsgruppen kommer att ha följande sammansättning.

Ordförande
Statssekreterare Gunilla Thorgren

Ledamöter
Riksdagsledamot Birgitta Ahlqvist (s)
Riksdagsledamot Charlotta Bjälkebring (v)
Verkställande direktör Olof Ehrenkrona (nominerad av (m))
Riksdagsledamot √Öke Gustavsson (s)
Riksdagsledamot Agne Hansson (c)
Riksdagsledamot Kenth Högström (s)
Riksdagsledamot Ola Karlsson (m)
Riksdagsledamot Dan Khilström (kd)
Riksdagsledamot Ewa Larsson (mp)
Riksdagsledamot Ana Maria Narti (fp)


Mer information

Ett pressmeddlande respektive betänkandet i sin helhet finns att hämta på www.kultur.regeringen.se

Betänkandet kan beställas från Fritzez på tel. 08 - 690 91 90 eller

----------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB