Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsbeslut om IT-politiken
Publicerad: 2000-07-03
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-07-03

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
----------------------------------------
Ett informationssamhälle för alla
----------------------------------------
Riksdagen har behandlat regeringens proposition (1999/2000:86) om den  framtida IT-politiken -  Ett informationssamhälle för alla.  Regeringen föreslÃ¥r att det IT-politiska mÃ¥let skall vara att Sverige som första land blir ett informationssamhälle tillgängligt för alla. Inriktningen  pÃ¥ statens politik skall vidare vara att prioritera tre omfrÃ¥den. Dessa är tilliten till IT, kompetensen att använda IT samt tillgängligheten till informationssam- hällets tjänster. Regeringen redovisar ocksÃ¥ ett program för att bygga ut IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet i hela landet inom de närmaste Ã¥ren i första hand i marknadens regi. staten har dock ett övergripande ansvar att se till att hela landet kan fÃ¥ tillgÃ¥ng till en god IT-infrastruktur och anslÃ¥r sammanlagt 8,3 miljarder kronor för att främja konkurrens, mÃ¥ngfald och en utbyggnad av en IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet.

Riksdagens trafikutskott tillstyrker i sitt betänkande 1999/2000:TU9 regeringens förslag i sin helhet.

I avsnittet 6.3. Kunskapslyft hos befolkningen kommenterar utskottet några motioner kring behovet av utbildningsinsatser på bl.a. följande sätt
genom att hänvisa till utbildningsutskottets särskilda yttrande:

"Utbildningsutskottet vill särskilt peka på folkbildningens viktiga roll i sammanhanget. Det framgår av bilaga 1 i propositionen att det inom folkbildningen redan i dag bedrivs en omfattande IT-utbildning anpassad till olika deltagargrupper. Inte minst är det enligt utbildningsutskottets mening viktigt att folkbildningen utnyttjas för att fördjupa den demokratiska diskussionen om den svenska IT-utvecklingen".

För ytterligar information om propositionen och utskottets betänkande hänvisas till www.riksdagen.se

Utskottsbetänkandet kan också besällas via Riksdagens tryckeriexpedition, 100 12 Stockholm, tel. 08 - 786 58 10 eller fax 08 - 786 61 76.
----------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB