Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


En ny eftergymnasial yrkesutbildning
Publicerad: 2000-07-03
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-07-03

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
---------------------------
En ny eftergymnasial
yrkesutbildning
---------------------------

En projektgrupp inom utbildningsdepartementet har berett frågorna om arbetsformer för och organisation av den eftergymnasiala yrkesutbildningen. Gruppens förslag redovisas i Ds 2000:33 - En ny eftergymnasial yrkesutbildning.

Sammanfattnignsvis innebär förslagen bl.a:

o Den eftergymnasiala yrkesutbildnignen skall vara en egen utbildningsform som regleras i särskild lag och förordning.
o Den skall bygga på kunskaper från gymnasikeskolans program eller motsvarande.
o De olika utbildningsanordnarna (inkl. folkbildningen) skall kunna vara anordnare.
o Företrädare för arbetslivet skall ingå i varje utbildnings ledningsgrupp och där utgära majoritet.
o För tillträde skall gälla att den som antas har grundläggande behörighet för högskolestudier eller motsvarande kunskaper.
o Möjlighet skall finnas att tillgodoräkna sig eftergymnasial yrkesutbildning vid tillträde till studier i högskolan.
o Den normala utbildningstiden skall vara två års heltidsstudier eller motsvarande.
o Utbildningen skall kunna ges på heltid, deltid, i form av distansutbildning och inte enbart terminsbundet.
o En särskild examen inrättas och ett standariserat betygssystem införs.
o Kvalitetskriterier skall fastställas på nationell nivå och Högskoleverket skall svara för tillsyn, kvalitetsgranskning och utvärdering.
o Utbildningar som nu finansieras via en anslagspost för enskild utbildnignsanordnare och som överförs till att bli en eftergymnasial utbildning förutses finansierade via motsvarande omfördelning mellan anslagen.
o En särskild myndighet inrättas för utbildningsformen fr.o.m. år 2002 och en organisationskommitté bör tillsättas för att genomföra omorganisationen.

De utbildningsområden som gruppen beräknat skall kunna ingå i den nya organisationen
gäller sammanlagt högst 26 620 platser

KY                                 12 000 platser
YTH                                 1 000 platser
P√•byggnadsutbildning     8 520 platser
Kompletterande skolor     2 400 platser
Folkh√∂gskolor                   2 700 platser

För folkhögskolornas del bygger uppgiften på Folkbildningsrådets beräkning (som avser kurser som rådet bedömt ligger på eftergymnasial nivå) exempelvis fritidsledarutbildning och utbildningar inom områdena information, data och ekonomi.
( Anm. Den enskilda folkhögskolan får dock själv ta ställning till i vilken mån man vill ansöka om en folkhögskolekurs skall gå över till att få formen av en eftergymnasial yrkesutbildning med det regelverk som ovan angetts. Huruvida en utbildning skall kunna fortsätta att bedrivas som en folkhögskolekurs inom FBRs anslag och samtidigt få studiestöd på de villkor som gäller för en eftergymnasial kurs framgår inte klart av promemorian).

Vissa studieförbundsutbildningar på eftergymnasial nivå ingår i gruppen "Kompletterande utbildningar" med statsbidrag och/eller studiestöd i särskild ordning.

Remisstiden på promemorian går ut den 29 september.

Handlingen kan beställas via Fritzes 106 47 Stockholm.
Tel. 08 - 690 91 90. fax 08 - 690 91 91
------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB