Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Tillträde till högre utbildning
Publicerad: 2000-07-03
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-07-03

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-----------------------------------
Tillträde till högre utbildning
-----------------------------------
Högskoleverket har i en skrivelse till regeringen 2000-06-20 - Tillträde till högre utbildning - angett riktlinjer för och förslag till förändringar av de nuvarande bestämmelserna om tillträde till högskoleutbildning.

Förslagen handlar om
- nya behörighetskrav för utbildningar som leder till yrkesexamen
- färre antal urvalsgrupper
- en meritvärderingsmodell som bygger på att betygen i ett begränsat antal kurser används i urvalet
- högskolorna/universiteten får till en tredjedel av platserna på en viss utbildning möjlighet att inom givna ramar använda sig av lokalt beslutade urvalsgrunde
- de föreslagna förändringarna med lokalt beslutade urvalsgrunder introduceras i form av en försöksverksamhet kopplad till rapportering och uppföljning.

När det gäller antalet urvalsgrupper har i fördiskussionerna kring HSVs förslag funnits en oro för förslag om att folkhögskolans egen urvalsgrupp skulle tas bort. I skrivelsen konstateras dock följande:

"Folkhögskolan har en särställning i det svenska utbildningsväsendet och det är enligt verkets mening viktigt att slå fast om denna skolform, inte minst för att den bidrar till ökad social och etnisk mångfald i högskolan. Därför bör folkhögskolestuderande även i fortsättningen prövas i en egen urvalsgrupp."

För ytterligare information kan skrivelsen i sin helhet kan hämtas via www.hsv.se
---------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB