Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Remiss Kunskapsbygget 2000 - det livslån
Publicerad: 2000-09-04

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Remiss KLK slutv.pdf 134Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-09-04

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-------------------------------------------
FBRs remissyttrande SOU 2000:28
Kunskapsbygget 2000 -
det livslånga lärandet
--------------------------------------------
Folkbildningsrådet har i dag lämnat sitt yttrande på Kunskapslyftskommitténs betänkande.

Yttrandet omfattar sammanlagt 31 sidor som bifogas i sin helhet (bil.).
I yttrandet ges både ros och ris kring innehållet i betänkandet.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet konstaterar inledningsvis att KLKs slutbetänkande är ett viktigt bidrag inför utformningen av den framtida propositionen om vuxnas lärande. Särskilt förtjänstfullt är att KLK tagit ett helhetsgrepp för att utifrån ett utbildningspolitiskt perspektiv belysa de funktionshindrades möjligheter till vuxenutbildning. Rådet ser det dock som en brist att KLK i alltför hög grad beskrivit vuxenutbildningens betydelse ur ett samhällsekonomiskt- och arbetsmarknadsperspektiv. Den samhällstödda utbildningens för vuxna betydelse för människors sociala kompetens och möjlighet att delta i samhällslivet och demokratiseringsprocesserna borde belysts mer.

Det livsl√•nga l√§randet m√•ste ses som en st√§ndigt p√•g√•ende process d√§r m√§nniskan inte bara utvecklas via utbildning eller inom arbetslivet utan ocks√• i samh√§lls-, f√∂renings- och kulturlivet. I KLKs utredning saknas  i h√∂g grad analyser om bl.a. vilka slutsatser som, f√∂r vuxenutbildningspolitikens del, b√∂r dras av bl.a. demokratiutredningens arbete, globaliseringens kulturella konsekvenser samt den bristande sociala och regional j√§mlikhet som r√•der i samh√§llet.

I sitt yttrande har Folkbildningsrådet som en viktig utgångspunkt den beskrivning, som rådet själv gör av folkbildningens roll inom den samhällsstödda utbildningen för vuxna. I anknytning till betänkandets kapitel 14 utvecklar också rådet utförligt sin egen syn på vuxenpedagogik och flexibelt lärande utifrån ett folkbildningsperspektiv.

När d et gäller de förslag som KLK lagt i betänkandet har Folkbildningsrådet utifrån kapiteldispositionen i betänkandet gjort följande bedömningar:

Folkbildningsrådet tillstyrker

att samhällets investeringar fortsätter både vad gäller grundläggande och högre utbildningar

att begreppet "samhällsstödd utbildning för vuxna" används som en ramdefinition
att alla vuxna får en lagfäst rätt till utbildning motsvarande gymnasieskolans nationella eller specialutformade program och en garanterad utbildningsvolym på 2000 poäng
samt tillgång till vissa infrastrukturer inom utbildningsområdet

att folkhögskolorna tillförs medel för 10 000 årsstudieplatser inom Kunskapsbygget

att regeringen tillsätter en särskild utredning som ser över samverkansmöjligheterna mellan högskolan och annan vuxenutbildning samt hur valideringen av informellt inhämtade kunskaper skall kunna utvecklas

att kompletteringar görs till det av riksdagen beslutade nya studiestödssystemet i form av ytterligare en bidragsnivå för grundskolestudier samt att arbetslösa studerande kan få studiestöd med inkomstrelatering och att Sisus får i uppdrag att administrera internatbidraget

att arbetslösa invandrare kan studera med utbildningsbidrag om ej studiestödssystemet förbättras samt att större möjligheter skall finnas att studera med bibehållen förtids-pension respektive rehabiliteringsersättning

att staten bör ta ett övergripande ansvar för produktionen av anpassad litteratur samt att hjälpmedelsfrågorna utreds
att kostnaderna för utbildningstolkning finansieras inom ett samlat anslag som hanteras av Sisus samt att finansieringsfrågorna utreds i särskild ordning
att SCB får i uppdrag att underhålla de databaser som utvecklats i samband med KLKs utvärderingar

att en kraftfull forskning inom området vuxenutbildning och livslångt lärande bör åstadkommas samt att nationella resurscentra - exempelvis Vuxenutbildarcentrum i Linköping - får i uppdrag att svara för spridningen av erfarenheterna och nätverksuppbyggnaden

att Folkbildningsrådet får i uppdrag att kartlägga behovet av fort- och vidareutbildning för folkhögskolans lärare i specialpedagogiska frågor

att en övergripande strategi för livslångt lärande utvecklas och att en sektorsövergripande och rådgivande "beredning för livslångt lärande" inrättas i regeringskansliet

att ett utvecklingsprojekt startas för metod- och modellutveckling av valideringen

att frågan om fristående vuxenutbildningsenheter utreds ytterligare

att handikapporganisationerna får särskilda medel för uppsökande verksamhet och att huvudmannaskapet för den uppsökande verksamheten utreds.

Folkbildningsrådet tillstyrker med kompletterande synpunkter

att kommunerna får ett huvudansvar för att utbildning för vuxna erbjuds på grundskole- och gymnasienivå

att kommunerna tilldelas statsbidrag f√∂r utbildningsplatser  inom Kunskapsbygget, r√•det avst√•r dock fr√•n synpunkter p√• hur stor volymen platser b√∂r vara

att som finansieringsmodell för kommunernas kostnader används det generella statsbidrags- och utjämningssystemet

att en tydligare ansvarsfördelning görs vad gäller finansieringen av olika stödinsatser för funktionshindrade, varvid en lagfäst rätt till utbildningsassistans bör finnas

att den nya specialpedagogiska myndighetens uppgifter inom utbildningsområdet för vuxna utreds samt att det specialpedagogiska stödet till folkhögskolans huvudmän utreds i särskild ordning varvid även studieförbundens behov av tillgång till stöd beaktas

att den framtida utformningen av det statliga stödet av anpassade läromedel till studieförbunden utreds

att den verksamhet som folkh√∂gskolorna bedriver f√∂r deltagare med behov av omsorgs- och habiliteringsinsatser utv√§rderas samt att Sisus f√•r i uppdrag att ta fram  ett informationsmaterial om st√∂dsystemet f√∂r deltagare med funktionshinder

att under sammanlagt åtta år avsätts ca 60 miljoner kronor årligen för en långsiktig utvecklingssatsning på det flexibla lärandet med IT-stöd som innefattar utveckling av webbaserade pedagogiska resurser för flexibelt lärande, stöd till lokal kursutveckling, fortbildning av lärare och cirkelledare, stöd till pedagogiska nätverk, utveckling av lokala lärcentra samt forskningsinsatser

Folkbildningsrådet avstyrker

att gemensamma m√•l fastst√§lls f√∂r all samh√§llsst√∂d utbildning f√∂r vuxna och f√∂resl√•r  ist√§llet att, som nu g√§ller f√∂r folkbildning, det anges "syften f√∂r statens st√∂d till utbildning f√∂r vuxna"

att medel till folkhögskolornas 10 000 årsstudieplatser inom Kunskapsbygget utgår i form av ett särskilt anslag och regleras i en särskild förordning och föreslår istället att medlen ingår i det allmänna folkbildningsanslaget, att enbart en förordning finns för hela den statsbidragsberättigade folkbildningen samt att motsvarande principer bör tillämpas och medel utgå för också en förstärkning av studieförbundens insatser

att en storskalig satsning p√• webb-baserade kurser genomf√∂rs utan f√∂resl√•r ist√§llet att  medlen anv√§nds f√∂r insatser av b√•de gemensam  karakt√§r och  sektorsvis, varvid folkbildningen b√∂r tilldelas ca en fj√§rdedel av medlen

att olika myndigheter inrättas för dels "kontrollerande uppgifter" och dels "främjandeuppgifter"

att staten skall ange särskilda mål för vissa delar av folkbildningsverksamheten
---------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.se
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB