Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Radio och TV i allmänhetens tjänst
Publicerad: 2000-09-19

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
UR remiss.pdf 88Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-09-19

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
---------------------------------------------
Radio och TV i allmänhetens tjänst
- URs remissyttrande
---------------------------------------------
Utbildningsradions styrelse har yttrat sig över enmansutredarens
Anders Ljunggrens bet√§nkande SOU 2000:55  Radio och TV i allm√§nhetens tj√§nst.

Sammanfattningsvis anför UR:

UR noterar med tillfredställelse utredarens starka argumentation för att utbildningsprogram ska ingå i public service-uppdraget.
UR delar utredarens uppfattning att utbildningsprogramuppdraget i public service bör skötas av ett särskilt programbolag.
UR stöder utredarens förslag att UR under en ny tillståndsperiod bör sända såväl utbildningsprogram som ett stöd och komplement till formell utbildning som folkbildande program med en pedagogisk ambition.
UR måste få bättre sändningstider i TV och radio. UR förfogar f.n. endast över en halvtimme i då båda TV-kanalerna på bästa sändningstid trots att UR:s sändningstidsandel uppgår till 9 %.
UR delar utredarens uppfattning att digitala TV-sändningar kommer att ge fler möjlighet att kunna ta del av UR:s program. UR avser att på försök sända en weekendkanal sommaren 2001 och ambitionen är att under den kommande tillståndsperioden sända weekendkanalen året runt.
UR anser i likhet med utredaren att URs programverksamhet bör bygga på en blandning av radio, TV och Internet. UR avser att under de närmaste åren utveckla webb:en som en del av programverksamheten. UR anser att programanknutna webbtjänster utgör en del av kärnverksamheten för vilka avgiftsmedel kan utnyttjas.
UR delar utredarens uppfattning att samarbetet mellan programbolagen måste stärkas. UR stöder förslaget om att samarbete kring de folkbildande programmen bör regleras på samma sätt som för funktionshindrade och etniska och språkliga minoriteter. En viktig förutsättning för en utveckling av samarbetet är en acceptans för uppfattningen att utbildningsprogram är en angelägen public service-uppgift.
UR delar utredarens uppfattning om vikten av goda kontakter med publik och användare. En nära samverkan med skolor, studieförbund, folkhögskolor och högskolor är väl förenlig med de krav på integritet och oberoende som ställs på UR som public service-företag.
UR delar uppfattningen att det för utbildningsprogrammen i likhet med annan public service verksamhet inte finns något rimligt alternativ till en grundfinansiering via TV-avgiftsmedel.
UR anser i motsats till utredaren att företaget vid sidan av lärarfortbildning måste ha möjlighet att söka och ta emot allmänna medel för utbildningsinsatser av engångskaraktär som är utbildningspolitiskt och ekonomiskt motiverade. Detta gäller för såväl produktion av TV- och radioprogram som för webbverksamhet.
UR behöver en anslagsförstärkning på 50 milj.kr. fr.o.m. 2002 för driften av weekendkanalen vartill kommer kostnader för parallellsändningar.
UR stöder förslaget om en övergång till ett system med direktfinansiering som innebär att avgifterna tillfaller programbolagen direkt. Med hänsyn till de oklarheter som finns om rundradiorörelsens finansiella ställning bör dock inga förändringar ske under den kommande tillståndsperioden.
UR tillstyrker förslaget om en momsbeläggning på TV-avgiften på 6 % varigenom programbolagen skulle bli mervärdesskattepliktiga.

Yttrandet i sin helhet bifogas  (bil.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB