Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsfråga om jaktsabotage
Publicerad: 2000-09-20
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-09-19

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
---------------------------------------
Riksdagsfråga om jaktsabotage
---------------------------------------

Riksdagsledamoten Carina Hägg (s) har i en fråga till justitieministerna om jaktsabotage bl.a. hänvisat till en kurs som anordnas av Färnebo folkhögskola.

För kännedom bifogas frågan samt Laila Freivalds svar och dessutom ett pressmeddelande från Färnebo folkhögskola.

Fråga 1999/2000:1374 av Carina Hägg (s) till justitieminister Laila Freivalds om jaktsabotage

Djurfarmare och deras familjer lever under stark press, mj√∂lkbilar och arbets- fordon vid v√§gbyggen har f√∂rst√∂rts och veterin√§rer samt forskare hotats. Omfattningen av dessa budskap, brott i form av hot, v√•ld och skadeg√∂relse har varit sv√•r att avgr√§nsa fr√•n andra kriminella g√§rningar. Nu riskerar √§nnu en grupp i samh√§llet att drabbas. √Ąven om det intr√§ffat att jakt st√∂rts redan tidigare s√• har vi fram tills nu inte haft n√•got organiserat jaktmotst√•nd i Sverige. Men nu planeras h√∂stens jakt p√• j√§gare.

Jägarförbundet har som förebyggande åtgärd tagit fram en folder där man ger råd hur man som jägare bör agera om man blir utsatt för sabotage. Foldern, som heter "Att hantera jaktsabotage" anger att man bör uppträda lugnt och behärskat men att samtidigt göra sabotörerna medvetna om att de stör. På andra sidan har man annonserat ut en kurs på Färnebo folkhögskola som både oroar och väcker frågetecken. Skolan är offentligt finansierad. Det talas om peppning och taktiksnack inför jaktsäsongen. Och redan framför jägare att deras marker blivit övningsytor för aktiva jaktmotståndare. Denna planerade jakt på jägare oroar inför höstens jaktsäsong. Mot denna bakgrund har regeringen ett ansvar för att upprätthålla tryggheten för människor i skog och mark.

Min fråga är vilka initiativ minister Laila Freivalds tagit mot bakgrund av oron bland jägare inför höstens jaktsäsong.


Svar på fråga 1999/2000:1374 om jaktsabotage från justitieminister
Laila Freivalds

Carina Hägg har frågat vilka initiativ jag tagit mot bakgrund av oron bland jägare inför höstens jaktsäsong.

Carina Häggs fråga är föranledd av att hon har spårat en oro för jaktsabotage bland vissa av landets jägare inför den stundande jaktsäsongen. Carina Hägg refererar i sin fråga till uppgifter från jägare om att deras marker har blivit övningsytor för aktiva jaktmotståndare.

Till Säkerhetspolisens och den öppna polisens viktigaste uppgifter hör att kartlägga och bekämpa diverse extremistgrupper och deras utomparlamenta- riska, kriminella metoder. Inom polisen finns klara direktiv om hur det ska gå till. I Rikspolisstyrelsens rapport Nationell strategi mot olagliga miljö- och djur- rättsaktioner (RPS rapport 1999:2) beskrivs hur bl.a. inhämtning, bearbetning och delgivning av underrättelser rörande olagliga aktioner ska ske och hur utredningsarbetet bör bedrivas. Rapporten behandlar förebyggande åtgärder, operativa åtgärder, bevissäkring m.m och är vägledande när det gäller sam- verkan mellan polisens centrala, regionala och lokala resurser.

Av Säkerhetspolisens statistiksammanställning Brottslighet kopplad till rikets säkerhet 1999 framgår att brottslighet med anknytning till djurrättsaktivism minskat från 340 år 1997 till 226 år 1999. Trenden är således positiv, men en fortsatt vaksamhet från polisens sida är nödvändig.

Min uppfattning är att polisen bedriver ett ambitiöst arbete när det gäller att förebygga och bekämpa brottslighet av bl.a. sådant slag som Carina Hägg tar upp i sin fråga. Mot den bakgrunden finner jag inte någon anledning att i dagsläget vidta åtgärder på området.

Jag kan också nämna att jag från Utbildningsdepartementet inhämtat att Folkbildningsrådet, som fördelar statens bidrag till bl.a. folkhögskolor och studieförbund, i slutet av förra året besökt Färnebo folkhögskola mot bakgrund av att det förekommit uppgifter om att folkhögskolan drev utbildning i civil olydnad. Folkbildningsrådet fann inte belägg för dessa påståenden, men rådet förutsatte av andra skäl att Färnebo inte skulle anmäla kursen som statsbi- dragsberättigad.


Färnebo folkhögskola
Pressinformation angående
kurs om jakt 9-10 september 2000:

Färnebo Folkhögskola drivs av ett stort antal freds- miljö- och
solidaritetsorganisationer i Sverige. Vid årsmötet 1999 valdes Nordiska
samfundet mot plågsamma djurförsök in som den 16 huvudmanna organisationen. Organisationen har sedan dess bytt namn till Förbundet Djurens Rätt.

Medlemsorganisationerna kan ordna kortkurser i samverkan med Färnebo Folkhögskola. Helgen 9-10 september ordnas en kurs om jakt i skolans lokaler i Gysinge.

Färnebo folkhögskola och våra övriga medlemsorganisationer har inte tagit ställning i frågor om jakt och djurrätt. Varje organisation har stor
frihet att ordna kurser i sina hjärtefrågor. Skolan vill dock medverka
till debatt och dialog om frågor som engagerar och olika metoder för
samhällsförändring, även kontroversiella sådana.
Frågor om behandling av djur engagerar allt fler, och många ungdomar vill
göra något aktivt för djurens rättigheter. Det är viktigt att ta detta engage- mang på allvar och ge djurättsaktiva möjlighet till folkbildning och
erfarenhetsutbyte.

Färnebo Folkhögskola har i sitt reglemente inskrivet att olagliga aktioner
inte får planeras eller genomföras på våra kurser. Förbundet Djurens Rätt
tar också i sina stadgar avstånd från olagliga aktioner. Detta är också
budskapet från skolan och förbundet vid helgens jaktkurs.

Det finns enskilda aktiva i djurättsrörelsen som förespråkar aktiv
jaktstörning och jaktsabotage som metod. Folkhögskolan och Förbundet
Djurens rätt anser att det bästa sättet att bekämpa dessa tendenser är att föra en aktiv diskussion om för- och nackdelar med olika metoder, även med personer som förespråkar dem.

En presskonferens om Djurens Rätts syn på Jakt kommer att hållas lördagen 9 september kl 9.00 i Färnebo Folkhögskolas lokaler i Gysinge. Massmedia är också välkommen att vara med på föredrag och diskussioner under hela lördagen.

För frågor- kontakta

Förbundet Djurens Rätt
08/555 914 00

Färnebo Folkhögskola
0291/202 75

---------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB