Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info 1 Regeringens budgetproposition fö
Publicerad: 2000-09-20
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-09-20

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
--------------------------------------------
Info 1 Budgetpropositionen år 2001
--------------------------------------------
Väl godkänt för folkbildningen

Regeringen framh√•ller i sin proposition  2000/2001:1 Utgiftsomr√•det 17 att folkh√∂gskolorna och studief√∂rbunden bedrivit en verksamhet som v√§l uppfyller de syften som uppst√§llts f√∂r statsbidrag till folkbildningen f√∂r budget√•ret 1999. Detta g√§ller s√•v√§l f√∂r den verksamhet som genomf√∂rts med det allm√§nna folkbildningsanslaget som f√∂r folkh√∂gskolornas s√§rskilda utbildningsinsats inom Kunskapslyftet.

Nationellt ansvar

Regeringen markerar också att finansieringen av folkbildningen är ett nationellt ansvar för såväl staten som kommuner och landsting. En fungerande folkbildning är en förutsättning för att medborgare oavsett bostadsort får en höjd bildningsnivå och därigenom skapar förutsättningar för utveckling och framsteg i hela landet. Uteblivna eller kraftigt sänkta bidrag minskar i hög grad folkbildningens möjligheter att fullgöra sina uppgifter.

Anslagen

När det gäller anslagen för år 2001 har inte regeringen sett det som möjligt att, som Folkbildningsrådet föreslagit, göra en omfattande resursfördelning till folkbildningen.

Anslagsposten 1 (allmänna anslaget) får enbart en pris- och löneomräkning).

Vad gäller anslagsposten 2 (folkhögskolans extra 10 000 platser) föreslås en neddragning av antalet platser till ca 9.300 fr.o.m. andra halvåret 2001. Detta som en konsekvens av det förbättrade arbetsmarknadsläget. Eftersom neddragningen på den kommunala delen av Kunskapslyftet beräknas till ca 15 000 platser fr.o.m. andra halvåret 2001 så ökar ändå, enligt regeringen, folkhögskolornas andel något.

Mot denna bakgrund föreslår regeringen:
o En pris- och löneomräkning av anslagen på ca 1,4%
o En minskning av anslagsposten 2 (fhsk extra platser) på ca 11,8 mkr
o För utvecklings- och försöksverksamheten inom folkhögskolor och studieförbund
oförändrat 10 mkr.

Folkbildningsrådet får sedan som ny uppgift att fördela statsbidrag till studerandeorganisationer inom folkbildningen. Det nya anslaget är inte preciserat i storlek (motsvarande anslag i år var dock 200 000 kr).

Ny statlig utvärdering

Slutligen bedömer regeringen att det är dags för en ny statlig utvärdering av folkbildningen. I samband med propositionen om vuxnas lärande kommer
formerna för denna utvärdering att redovisas.

Ytterligare informationer om budgetpropositionens innehåll lämnas senare.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB