Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info 2 Regeringens budgetprop. för år 20
Publicerad: 2000-09-20
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-09-20

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
--------------------------------------
Info 2  Regeringens budget-
           proposition f√∂r √•r 2001
--------------------------------------
I budgetpropositionen kan bl.a. följande noteras under respektive utgiftsområde.

Utgiftsomr√•det 15     Studiest√∂d

Studiehjälp

Studiebidraget i studiehj√§lpen (16-19 √•r) h√∂js fr.o.m. den 1 januari  fr√•n nuvarande 850 kr i m√•naden till 950 kr i m√•naden.

Extratilläggen och inackorderingstillägg ligger kvar med oförändrade belopp.

Studiemedel

Det nya studiestödssystemet träder som bekant i kraft den 1 juli 2001.
Se tidigare FBR info meddelanden.

Vuxenstudiestöd m.m.

Med anledning av att det nya studiestödssystemet träder i kraft beviljas inte fr.o.m. den 1 juli 2001 SVUX respektive SVUXA till nya sökande.

P.g.a. av det förbättrade arbetsmarknadsläget, förändringarna enligt ovan betr. SVUX och SVUXA, neddragningen av platserna inom Kunskapslyftet, att möjligheten till att studera ett andra år med särskilt utbildningsbidrag upphört så minskas anslaget för vuxenstudiestöd från ca 7,6 miljarder kr år 2000 till
5, 8 miljarder kr år 2001.

Bidrag till vissa organisationer m.m.

Fr.o.m. den 1 juli anvisas medlen (ca 26 mkr) för korttidsstudiestöd och internatbidrag till dels Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) för bidrag till personer som har inkomstbortfall och/eller internatkostnader i sam- band med studier och dels som statsbidrag till LO och TCO för rekrytering av kortutbildade för studier av mindre omfattning.

Sisus skall också fördela medel till handikapporganisationerna samt även timersättning till studerande i vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux).

Utgiftsomr√•det 16     Utbildning och universitetsforskning

Kunskapslyftet

Som framg√•tt av f√∂reg√•ende information minskas fr.o.m. den 1 juli √•r 2001  antalet platser inom den kommunala delen av Kunskapslyftet med 15 000  i relation till de 102 000 platser som finns √•r 2000.  Folkh√∂gskolans platser minskas samtidigt med 700 i relation till de 10 000 platser som finns √•r 2000.

Regeringen anf√∂r som sk√§l f√∂r detta den bed√∂mning som gjordes i v√•rpro- positionen. Fr.o.m. √•r 2003  ber√§knades ett behov av 56 000 platser f√∂r kunskapslyftet eller r√§ttare sagt dess forts√§ttning.

I den nu lagda propositionen framhåller regeringen att en rad skäl talar mot en så kraftig minskning av volymen från ett år till ett annat. Reduceringen bör istället ske successivt under perioden 2001-2003. Regeringen avser att i den kommande propositionen om vuxnas lärande i januari månad 2001 återkomma till frågan om hur minskningen skall genomföras utan att den pågående förnyelsen av vuxenutbildningen avstannar.

Av regeringens anslagsberäk-ningar för åren 2002-2003 framgår samtidigt att man håller fast vid sin bedömning och beräkning av den kommunala delen av kunskapslyftet (56 000 platser) som angavs i den ekonomiska vårpro- positionen.

Regeringen gör vidare bedömningen att den successiva anpassningen till den nya och lägre nivån bör ske parallellt inom folkhögskolan och den kommunala vuxenutbildningen men på sådant sätt att folkbildningens proportionella andel av kunskapslyftet samtidigt bör öka något.( Anm. Detta blir också en realitet redan fr.o.m. den 1 juli år 2001 i och med att neddragningen på den kommunala delen är dubbelt så stor som för folkhögskolans del.).

Detta innebär att av beräkningarna för folkbildningsanslaget åren 2002 - 2003
framg√•r att en fortsatt minskning av anslagsniv√•n planeras. Den gjorda ber√§kningen avser dock hela folkbildningsanslaget varf√∂r man ej kan dra samma tydliga slutsatser om konsekvensen f√∂r antalet extra platser till folkh√∂gskolan som vad som vi ovan bed√∂mt g√§ller f√∂r  den kommunala delen av Kunskapslyftet.

Uppsökande verksamhet och utbildning i samhällsfrågor

Regeringen föreslår oförändrat 40 mkr. Av medlen, som tidigare främst gått till de fackliga huvudorganisationerna, skall högst 5 mkr användas för aktiviteter inom handikapporganisationerna. Vidare anges att verksamheten förutsätts ske i nära kontakt med anordnarna av kunskapslyftet.

Distansutbildningsmyndigheten

Distansutbildningsmyndigheten i Härnösand (Distum) föreslås få ett eget anslag som för år 2001 beräknats till 60, 8 mkr. I detta inkluderas medel för fördelning av 700 högskoleplatser samt 25 mkr för utveckling av distansme- toder inom folkbildningen. Till detta skall läggas 7 mkr från ett anslag
(25:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.)

Kommande propositioner

Av den propositionsförteckning som regeringen lämnade till riksdagen i samband med dess öppnande framgår bl.a.:

januari 2001     Om vuxnas l√§rande
januari 2001     Eftergymnasial utbildning
januari 2001     Rekrytering till h√∂gre utbildning
-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB