Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsfråga om anslagen till studieförb
Publicerad: 2000-09-21
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-09-21

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
----------------------------------
Riksdagsfråga om anslagen
till studieförbunden
----------------------------------
I semestertid är det inte så lätt att bevaka vad gäller enkla frågor i riksdagen (sådana kan numera lämnas även när riksdagen är stängd).

Av dagens riksdagspost framgår att följande fråga lämnades den 26 juni:

Fråga 1999/2000:1161 av Roy Hansson (m) till kulturminister Marita Ulvskog om anslagen till studieförbunden

Folkbildningsrådet har aviserat att principerna för fördelning av medel till de olika studieförbunden under de kommande åren kommer att förändras. De förändrade principerna kan innebära att studieförbund med en växande verksamhet inte kommer att få ökade anslag i förhållande till verksamhetsökningen, medan studieförbund med minskad verksamhet bibehåller nuvarande anslag under flera år. Studieförbund som bedriver utbildning och andra aktiviteter inom områden där alltfler människor får ett allt större intresse kommer därmed inte kunna tillmötesgå önskemål om kursutbud m.m.

Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att säkerställa att anslagen till studieförbunden framgent anpassas till den verksamhet där intresset från medborgarna är stort?

Den 10 juli lämnades följande svar:

Svar på fråga 1999/2000:1161 om anslagen till studieförbunden
Statsrådet Ingegerd Wärnersson

Roy Hansson har frågat kulturministern om vilka åtgärder hon tänker vidta för att säkerställa att anslagen till studieförbunden framgent anpassas till den verksamhet där intresset från medborgarna är stort. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Genom riksdagens beslut år 1991 förändrades ansvarsfördelningen mellan stat och folkbildning markant. Det tidigare systemet där regering och riksdag fastställde principerna för statsbidragsfördelningen och fördelade medlen mellan studieförbund och folkhögskolor ersattes med ett system där folkbildningen själv tar ansvar för fördelning av statsbidrag, administration, organisation samt för att följa upp och utvärdera verksamheten.

Regeringen tar således inte ställning till hur Folkbildningsrådet fördelar medel mellan folkhögskolor och studieförbund. Jag har fullt förtroende för Folkbildningsrådets sätt att fullgöra sitt uppdrag och har inte för avsikt att föreslå några ändringar av reglerna.

-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB