Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


FBRs remiss på RRV-rapporten
Publicerad: 2000-10-02

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Remiss RRV.pdf 84Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-10-02

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
--------------------------------------
FBRs remiss på RRV-rapporten
--------------------------------------
Hur bör folkbildningen styras och kontrolleras?

Folkbildningsrådet har i en skrivelse till regeringen kommenterat innehållet i den utvärderingsrapport som Riksrevisionsverket (RRV) lämnat (RRV 1999:44 Folkbildning - styrning och kontroll). RRV har framför allt granskat hur rådet fullgör sina myndighetsuppgifter i anknytning till uppdraget att fördela statsbidragen till studieförbunden och folkhögskolorna.

Rådet konstaterar att RRV-rapporten har belyst många av frågorna på ett förtjänstfullt sätt. Samtidigt finns det klara skillnader mellan Folkbildnings- rådet och RRV i synsättet på rådets uppgifter och funktion och behovet av att skapa nya tillsyns- och kontrollverktyg.

Folkbildningens frihet

Rådet pekar bl.a. på några viktiga grundstenar för den fria roll och ställning som såväl de enskilda studieförbunden och folkhögskolorna som Folkbildningsrådet har utgörs av principerna för målstyrning, självstyrning, självförvaltning samt egenkontrollen.

Varje folkhögskola och studieförbund skall själv formulerar sina mål och dessa skall styra utbudet av aktiviteter och dess innehåll. Folkbildningsrådets uppgift blir sedan att sammanställa och värdera den verksamhet som totalt genomförts inom hela riket och bedöma om de förväntningar som riksdag och regering ställt på folkbildningens aktörer uppfyllts.

I detta sammanhang spelar rådets beslut om fördelningskriterier för statsbidragen en viktig roll för att stimulera att de i förordningen särskilt angivna grupperna prioriteras men också till en fortsatt utveckling av varje förbunds och skolas egen verksamhet. Detta skall ske på egna villkor och inte utifrån direktiv från staten eller Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådets status som en organisation med vissa myndighetsuppgifter innebär också att rådet skall vara återhållsamt med att utforma detaljerade regel- och kontroll- system av studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet. Däremot skall självklart Folkbildningsrådet tillgodose regeringens och riksdagens behov av att verksamheten följs upp och rapporteras samt utvärderas utifrån syftena med statsbidragen, folkbildningsförordningens krav och de årliga riktlinjer som regeringen lämnar.

Ansvaret för att verksamheten står i god överensstämmelse med såväl statens syften med statsbidragen samt de av Folkbildningsrådet angivna statsbidragsvillkoren ligger ytterst sett på varje folkhögskola och studieförbunds styrelse och ledning. Folkbildningen skall inte kontrolleras av statliga myndigheter eller andra offentliga instanser utan skall ha en egen och väl utvecklad egenkontroll.

Rådets egen översyn

I skrivelsen redovisas också inledningsvis resultaten från den översyn av uppföljnings- utvärderings- och egenkontrollfrågorna som Folkbildningsrådet initierat redan före RRV-utredningens tillkomst.

För kännedom bifogas FBRs yttrande i sin helhet (bil.).
-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB