Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsmotioner i folkbildningsfrågor
Publicerad: 2000-10-11
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-10-11

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
--------------------------
Riksdagsmotioner i folkbildningsfrågor
--------------------------
Den allmänna motionstiden kring regeringens budgetproposition utgick förra veckan. Från det underlag vi hitills fått kan följande kort sammanfattas:

Folkbildningsrådets myndighetsutövning (fp)

Karin Pilsäter (fp) tar i en motion upp frågan om Folkbildningsrådets myndighetsutövning. Hon pekar på motsättningen för Folkbildningsrådet
roll som både paraplyorganisation för folkbildningen och myndighets- utövare. Rådet har visserligen, utifrån den inbyggda motsättningen mellan dessa uppgifter, hanterat frågorna bra, men konstruktionen är ändå olämplig.

Rådets myndighetsutövning bör istället återgå till en statlig myndighet.

Den kulturella friheten som demokratins livsluft (mp)

I en partimotion fr√•n milj√∂partiet kring fr√§mst kulturfr√•gorna  finns ocks√• ett avsnitt (18) om folkbildningen.

Enligt motionen är folkbildningstraditionen en av grundstenarna i det svenska demokratibygget. Tyvärr har dock studieförbundens engagemang och kompetens inom kulturfrågor försvagats under de senare åren. Amatörkulturens ställning inom folkbildning och studieförbunden bör därför stärkas.

Folkbildningsrådet, som numera också skall beakta kulturfrågor, har ett stort ansvar för att Sveriges folkrörelser ska växa på ett demokratiskt sätt. Därför är det viktigt att rådet inte bara lever i sin samtid utan även verkar visionärt.

Miljöpartiet ser fram emot att utvärdera effekterna av rådets nya målsättning, särskilt med beaktan av borttagnignen av de öronmärkta pengarna till folkhögskolornas musikutbildning.

Kvalificerad förberedande musikutbildning på folkhögskolor (s)

I en s-motion av Göran Norlander, Susanne Eberstein, Agneta Lundberg, Kerstin Kristiansson Karlstedt samt Hans Stenberg tas frågan upp om det särskilda musikbidrag som försvann genom Folkbildningsrådets nya statsbidragskriteriebeslut 1998.

Enligt motionärerna innebär det att folkhögskolor som drivit musiklinjer sedan 20-40 år tillbaka nu riskerar att behöva lägga ned utbildningen.

Folkhögskolornas fastigheter (m)

I en motion av Lars Hjertén (m) och Ingvar Eriksson (m) tas frågor upp kring de nya statsbidragsprinciper som Folkbildningsrådet tillämpat sedan ett par år. Motionärerna påpekar bl.a. att i samband med detta
fanns önskemål om tilläggsbidrag för folkhögskolornas internatkostnader.

En extra betungande lokalkostnad har de folkhögskolor som från början tagit över äldre kulturellt värdefulla byggnader. På samma sätt som gäller för t. ex. Svenska kyrkans möjlighet att erhålla medel för att bevara och underhålla värdefulla kyrkor borde det också för folkhögskolorna finnas möjlighet att efter en viss turordning få tillgång till ett liknande bidrag.

Statsbidragen till studieförbunden (m och s)

I motioner från dels Jan-Evert Rådhström och Roy Hansson (m) samt dels från Lilian Virgin (s) ifrågasätts Folkbildningsrådets beslut om nya kriterier för fördelningen av statsbidrag till studieförbunden.

Enligt motionärerna innebär rådets förändrade anslagsprincip att studie- förbund med en växande verksamhet missgynnas i förhållande till studieförbund med minskande verksamhet.

I en av motionerna (m) anförs att statliga medel skall fördelas efter prestation och inte baseras på historiska uppgifter ett antal år tillbaks.

I den andra motionen (s) påpekas också den kommunala effekt som uppstår när det statliga bidraget minskas och när detta bidrag ligger till grund för kommunens anslag. Regeringen bör uppmärksamma och vidta åtgärder för att inte studieförbund med växande verksamhet skall drabbas av nedskärningar p.g.a. ekonomiska regler.

Studieförbundens framtida finansiering (s)

I en motion av Sven-Erik √Ėsterberg (s) framh√•lls studief√∂rbundens viktiga bildnings- och utbildningsroll i det svenska samh√§llet. Staten har tagit ansvar f√∂r bidragen till studief√∂rbunden men kommuner och landsting har successivt trappat ned anslagen.

Mot denna bakgrund anser motionären att en översyn behöver göras i syfte att långsiktigt klara studieförbundens ekonomiska stöd och därmed säkra att aktiviteterna fortlöpande kan bedrivas på en hög nivå runt om i landet.

Folkbildning (fp)

Elver Jonsson (fp) tar i sin motion upp folkbildningens betydelse för den svenska samhällsutvecklingen. Vidare pekas på bl.a. folkbildningens medverkan kring diskussionen i samhället om medlemskapet i EU.

Regeringen bör fortsätta samt öka stödet till folkbildningen inom bl.a. de belopp som ställs till förfogande inom utrikesdepartementets anslag för folkbildande insatser om utvecklingen i EU.

                                    ooooooooooo

Motionerna i sin helhet kommer så småningom att kunna hämtas från riksdagens hemsida.

Vi återkommer med ytterligare information om ev. andra motioner som berör folkbildningsfrågorna.
-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB