Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info nr 2 Riksdagsmotioner
Publicerad: 2000-11-06
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-11-06

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-------------------------------------------------
Info nr 2
Riksdagsmotioner i folkbildningsfrågor
-------------------------------------------------

Vi har den 10 oktober redovisat de enskilda riksdagsmotioner kring budgetpropositionen för år 2001 som särskilt har anknytning till folkbildningsfrågorna.

Vad gäller parti- och kommittémotioner kan nu följande redovisas:

Kristdemokraterna

I en kommitt√©motion av Inger Davidsson m.fl. pekar man p√• folkbildningen som en unik form f√∂r att fr√§mja den allm√§nna medborgerliga bildningen samt f√∂r att tillgodose m√§nniskors m√∂jlighet att p√•verka sin livssituation och deltagandet i samh√§llsutvecklingen. Staten  b√∂r aktivt st√∂dja denna form av lokal gr√§srotsinsats f√∂r livsl√•ngt l√§rande.

Vidare framh√•lls att staten skall st√∂dja och inte styra folkbildningen. D√§rf√∂r √§r det m√§rkligt att regeringen √§nd√• p√• olika s√§tt styr verksamheten genom att tillf√∂ra ytterligare krav. Ett exempel p√• detta √§r de 10 mkr som regeringen i s√§rskild ordning avsatt f√∂r utvecklings- och f√∂rs√∂ksverksamhet.  
Kd föreslår att de 10 mkr förs över till det samlade anslaget för folkbildningen.

Vidare tas i motionen upp att folkbildningen ger människor unika möjligheter att studera inom i stort sett vilket område som helst samt folkbildningens betydelse för demokratin.

Avslutningsvis föreslås att regeringen initierar en bred folkbildningssatsning om demokratin och medborgarnas delaktighet i den politiska processen.

I en annan kommittémotion från Yvonne Andersson m.fl. kring vuxenutbildningen framhålls att folkbildningen med sin pedagogiska profil ska ha en särställning. Resurser skall tilldelas i särskild ordning genom Folkbildningsrådets försorg. Riksdagen bör tillkännage för regeringen som sin mening att folkbildningen skall inta en särställning vid medelstilldelningen.

Vänsterpartiet

I en kommittémotion av Charlotta Bjälkebring m.fl. kring folk- och amatörkulturen in i 2000-talet pekar man på den oklara ansvarsfördelningen som finns för amatör-kulturen. Bl.a. framhålls att inte heller Folkbildningsrådet har överblick eller anser sig ha i uppdrag att ta helhetsansvar för området. Till följd av detta finns det i dag ingen statistik över omfattningen av amatörkulturverksamhet i landet.

Vänsterpartiet föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning med företrädare för amatörkultur, folkbildning och resurstilldelning och bidragsbestämmelser.

Folkpartiet

I en kommitt√©motion av Lennart Kollmats, Kenth Sk√•rvik m.fl. tas fr√•gor kring ‚ÄĚframtidens kultur och studief√∂rbunden‚ÄĚ upp. Bl.a. framh√•lls att studief√∂rbunden utg√∂r ett viktigt nav i kulturens infrastruktur. Genom studief√∂rbundens rikst√§ck-ande n√§tverk skapas diskussioner, debatter, f√∂rel√§sningar, studiecirklar och  utst√§llningar √∂ver hela landet. Den lokala n√§rvaron g√∂r studief√∂rbunden unika i sina m√∂jligheter att arrangera kulturaktiviteter √§ven p√• mycket sm√• orter. Studief√∂r-bundet Vuxenskolan ‚Äď d√§r folkpartiet √§r en av grundorganisationerna ‚Äď √§r t.ex. landets st√∂rsta kulturarrang√∂r med 47 000 arrangemang/√•r och 3 miljoner deltagare.

Centerpartiet

I en partimotion av Lennart Daléus m.fl. pekas på studieförbundens betydelse som aktörer inom kulturlivet. Studiecirklar och övrig folkbildningsverksamhet ger amatörer förutsättningar att växa i kunnande och se sitt eget skapande i t ex histo-riska och internationella sammanhang. Studieförbunden är tillsammans med de kommunala folkbiblioteken den viktigaste länken för att av riksdagen beslutade statsbidrag till kultur ska nå ut till människor i alla delar av landet.

Folkbildningsrådet och Statens Kulturråd bör få i uppdrag att inbjuda studieför-bund och folkhögskolor till ett gemensamt arbete som tydliggör folkbildningens betydelse för ett levande lokalt kulturliv och främja en fördjupad, lokal dialog mellan olika kulturarrangörer.

Vidare framhålls att studieförbunden erbjuder omistliga mötesplatser för det demokratiska samtalet i studiecirklar, kulturarrangemang och föreläsningar. Stat, landsting och kommuner skal underlätta medborgarinflytande och delaktighet genom att stärka folkbildningen. samhället behöver en mångfald studiecirklar och kulturarrangemang i studieförbund och folkrörelser. Detta är ett viktigt motiv för en nationell, sammanhållen, generell folkbildningspolitik.

Många kommuners neddragning av anslagen till folkbildningen är bl.a. ur denna utgångspunkt djupt oroande. Regeringen bör ta initiativ till överläggningar med Svenska kommunförbundet i syfte att föra en dialog angående folkbildningens inriktning.

När det gäller statens anslag till folkbildningen pekar man på den reella minskningen på 600 mkr under 1990-talet och de negativa effekter detta haft för studieförbundens möjligheter att genomföra verksamhet på alla orter och för de prioriterade grupperna.

Slutligen framhålls att folkbildningens organisationer förväntas få en allt viktigare roll inom olika samhällsgrenar. Dessa insatser motiverar mer än väl det samhällsstöd som nu utgår.

Moderaterna

I en kommittémotion av Beatrice Ask m.fl. kring anslagen till utbildning, universitetsforskning och studiestöd föreslås, jämfört med budgetpropositionen ytterligare minskningar av antalet studieplatser inom Kunskapslyftet. Samtidigt föreslår man en större utbyggnad av platserna till den kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningen.

I motionen markeras samtidigt att i anslaget för särskilda utbildningsinsatser för vuxna finns också medel för folkhögskolornas utbildning eftersom man anser dem vara en central del i den samlade vuxenutbildningen. Hur många platser som medel beräknats för framgår dock inte av själva motionstexten.

-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB