Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Kulturutskottets betänkande 2000/01:KrU1
Publicerad: 2000-11-27

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-11-27

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-------------------------------------
Kulturutskottets betänkande kring
folkbildningsanslagen år 2001 m.m.
-------------------------------------

Riksdagens kulturutskott har yttrat sig över regeringens proposition för år 2001
vad gäller bl.a. folkbildningsanslagen samt de motioner som lämnades i anknytning till proposition (se tidigare FBR informationer).

Riksdagens kammare debatterar utskottsbetänkandet onsdagen den 29 november.

F√∂r k√§nnedom redovisas  ett utdrag ur utstskottsbet√§nkandet.

                ***************************************

7.1 Anslagen inom folkbildningspolitiken

7.1.1 Bidrag till folkbildningen (25:1)

Propositionen

Regeringen föreslår under utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning ett mål för det nya politikområdet Utbildningspolitik. Till detta politikområde hör bl.a. folkbildningen, vars anslag hör till utgiftsområde 17. Det föreslagna målet är att Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. Under utgiftsområde 16 redovisar regeringen även politikens inriktning (avsnitt 4.4) och sin resultatbedömning (avsnitt 4.6) beträffande folkbildningen.

Regeringen föreslår under utgiftsområde 17 att det i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde införs en bestämmelse som ger Folkbildningsrådet (FBR) rätt att pröva frågor om fördelning av statsbidrag mellan studerandeorganisationer inom folkhögskolan. (Lagtexten finns i bilaga 1 till detta betänkande.) Motiveringen till lagförslaget redovisar regeringen under utgiftsområde 16 (avsnitt 4.5).

Eftersom Folkbildningsrådet har etablerade kontakter med berörda intressenter bör rådet ges den uppgift som Skolverket tidigare hade, nämligen att fördela medel till studerandeorganisationer inom folkhögskolan. Rådet kan enligt propositionen säkerställa att studerandeorganisationer inom folkhögskolan uppfyller en hög kvalitet och att medlen används för avsett ändamål. Regeringen föreslår att FBR får fördela medel till inte bara Sveriges folkhögskolestuderandes förbund utan även till andra studerandeorganisationer inom folkhögskolan. Eftersom FBR enligt lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde endast har möjlighet att pröva frågor om fördelning av statsbidrag mellan folkhögskolor och studieförbund, krävs en lagändring.

Statsbidrag från anslaget utbetalas till Folkbildningsrådet som ett samlat finansiellt stöd till folkbildningen. Under anslaget finns också medel till Nordiska folkhögskolan i Genève.
Enligt regeringens mening har folkhögskolorna och studieförbunden bedrivit en verksamhet som väl uppfyller de syften som uppställts för statsbidrag till folkbildningen för budgetåret 1999. Motsvarande gäller för de särskilda resurser som anvisats till folkhögskolorna inom ramen för den särskilda utbildningssatsningen, Kunskapslyftet.

Regeringen föreslår att anslaget för 2001 skall uppgå till 2 513 068 000 kronor. Beräkningen inkluderar en pris- och löneomräkning samt en minskning av anslaget med 11 803 000 kronor som en konsekvens av att Kunskapslyftets omfattning minskas.

Motionerna

I motion Kr291 (m) yrkandena 18 och 19 föreslås att anslaget skall minskas med sammanlagt 1 150 miljoner kronor. Minskningen föranleds dels av att bidraget till folkhögskolorna föreslås bli överfört till utgiftsområde 16, dels av en besparing under anslaget på 300 miljoner kronor.

I motion Kr345 (kd) yrkande 50 föreslås att det under anslaget särskilt avsatta stödet till utvecklingsverksamhet om 10 000 000 kronor skall inräknas i det samlade bidraget till folkbildningen.

Utskottets ställningstagande

Kulturutskottet har inte n√•got att erinra mot det f√∂reslagna m√•let f√∂r utbildningspolitiken i vad avser folkbildningen och vill samtidigt p√•peka att folkbildningen har mycket stark anknytning √§ven till omr√•dena Kulturpolitik och Folkr√∂relsepolitik. Utskottet vill ocks√• p√•minna om att den fria och frivilliga folkbildningen fastst√§ller sina egna m√•l, medan riksdagen godk√§nner syftena med statsbidraget till folkbildningen (se bet. 1997/98:KrU17 s. 8‚Äď9 samt statsbidragsf√∂rordningen, SFS 1991:977 senast √§ndrad 1998:973). F√∂rslaget om m√•l f√∂r utbildningspolitiken bereds av utbildningsutskottet.

Utskottet tillstyrker den av regeringen föreslagna ändringen av lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

Enligt utskottets mening är regeringens förslag till anslagsnivå för år 2001 väl avvägd. Utskottet vidhåller den uppfattning som redovisades i betänkande 1999/2000:KrU1 att en sådan avsevärd besparing på anslaget som föreslås i motion Kr291 (m) yrkande 19 allvarligt skulle motverka syftet med statsbidraget, allra helst som motionärerna hänvisar folkbildningen till att i ökad utsträckning finansiera sin verksamhet genom att erbjuda den som uppdragsutbildning. Utskottet kan inte heller tillstyrka att medelsanvisningen till folkbildningen delas upp mellan två utgiftsområden på det sätt som föreslås i motionens yrkande 18. Yrkandena avstyrks av utskottet.

Slutligen vad gäller motion Kr345 (kd) yrkande 50 anser utskottet att det ännu är för tidigt att dra några slutsatser om hur medlen för försöks- och utvecklingsverksamhet använts. Innan dessa medel integreras i det samlade folkbildningsanslaget bör ytterligare erfarenheter avvaktas. Yrkandet avstyrks därmed.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget.

I propositionen konstaterar regeringen att vissa kommuner har dragit ner betydligt på anslagen till folkbildningen. Folkbildningen är ett nationellt ansvar för såväl staten som kommunerna och landstingen. En fungerande folkbildning är en förutsättning för att medborgare oavsett bostadsort får en höjd bildningsnivå och därigenom skapar förutsättningar för utveckling och framsteg i hela landet. Uteblivna eller kraftigt sänkta bidrag minskar i hög grad folkbildningens möjligheter att fullgöra sina uppgifter.

Regeringen har mot bakgrund av detta givit Folkbildningsrådet i uppdrag att redovisa samt kommentera utvecklingstendenserna för kommunernas och landstingens bidrag till studieförbund och folkhögskolor.

Riksrevisionsverket (RRV) har p√• regeringens uppdrag granskat folkbildningen (RRV-rapport 1999:44 Folkbildning ‚Äď styrning och kontroll). RRV g√∂r bland annat bed√∂mningen att de f√∂rdelningsmodeller som FBR till√§mpar i stor utstr√§ckning √§r inriktade p√• kvantiteter. F√∂rdelningsmodellerna tar ringa h√§nsyn till inneh√•llet i verksamheten eller hur v√§l den genomf√∂rs. RRV framh√•ller bl.a. att FBR mer aktivt b√∂r stimulera folkbildningens styrning mot m√•l och kvalitet och att FBR:s principer f√∂r att f√∂rdela statsbidrag till studief√∂rbunden b√∂r ses √∂ver. Revisionen har i √∂vrigt inget att anm√§rka p√• Folkbildningsr√•det. Folkbildningsr√•det har beslutat om √§ndrade bidragskriterier till studief√∂rbunden att b√∂rja g√§lla fr.o.m. √•r 2001.

Under s√•v√§l inledningen till utgiftsomr√•de 16 som under utgiftsomr√•de 17, anslag 25:1, aviserar regeringen en proposition om vuxnas l√§rande, som bl.a. skall ta upp aspekter p√• folkbildningen och inneh√•lla en redovisning av formerna f√∂r en ny statlig utv√§rdering av folkbildningen. Under resultatbed√∂mningsavsnittet (4.6) inom utgiftsomr√•de 16 informerar regeringen dels om de utv√§rderingsprojekt som FBR avslutat under √•r 2000, dels om en plan f√∂r FBR:s utv√§rderingar under √•ren 2000‚Äď2002. Regeringen g√∂r inte n√•gon bed√∂mning i dessa fr√•gor. Under rubriken Analys och slutsatser h√§nvisas till den kommande propositionen.

Utskottet förutsätter att regeringen under år 2001 för riksdagen redovisar sin bedömning av utvecklingstendenserna för kommunernas och landstingens bidrag till studieförbund och folkhögskolor samt sin syn på RRV:s rapport och på de synpunkter på RRV:s rapport som FBR avlämnat till regeringen den 1 oktober 2000. Utskottet förutsätter att riksdagen även får del av regeringens syn på hur de nya bidragskriterierna till studieförbunden har fungerat. Utskottet emotser vidare med stort intresse regeringens redovisning och bedömningar i den kommande propositionen av de olika utvärderingarna av folkbildningen, de hittillsvarande resultaten av denna verksamhet och utformningen av den nya statliga utvärderingen.

7.1.2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen (25:2)

Propositionen

Fr√•n anslaget utbetalas statsbidrag till Statens institut f√∂r s√§rskilt utbildningsst√∂d (Sisus) f√∂r vissa handikapp√•tg√§rder inom folkbildningen. Tolk- och √∂vers√§ttarinstitutet (T√ĖI) vid Stockholms universitet ansvarar f√∂r f√∂rdelningen av statsbidrag till folkh√∂gskolef√∂rlagd teckenspr√•ksutbildning, tolk-utbildning f√∂r d√∂va, d√∂vblinda och vuxend√∂va samt teckenspr√•ksl√§rarutbildning.

Regeringen föreslår att anslaget skall vara oförändrat år 2001 och endast justeras för pris- och löneomräkning till 73 422 000 kronor.

Utskottets ställningstagande

Med anledning av en motion besl√∂t riksdagen i maj 1997 att ge regeringen till k√§nna att en samlad √∂versyn borde g√∂ras av utbildningarna f√∂r vuxna inom teckenspr√•ksomr√•det (bet. 1996/97:KrU9, rskr. 1996/97:229). √Ėversynen skulle bl.a. omfatta en f√∂ruts√§ttningsl√∂s pr√∂vning av om och i s√• fall p√• vilket s√§tt den yrkesf√∂rberedande grundutbildningen i teckenspr√•k och utbildningarna av teckenspr√•ks/d√∂vblindtolkar, teckenspr√•ksl√§rare m.m. borde f√∂r√§ndras och f√∂rb√§ttras. Riksdagen ans√•g vidare att det borde pr√∂vas i vilken utstr√§ckning teckenspr√•ksutbildningarna inom folkh√∂gskolan och h√∂gskolan b√∂r samordnas. Regeringen uppdrog √•t Statens institut f√∂r handikappfr√•gor i skolan (SIH) att i samr√•d med Tolk- och √∂vers√§ttarinstitutet vid Stockholms universitet (T√ĖI) att g√∂ra denna √∂versyn. SIH avrapporterade uppdraget till regeringen i mars 1998.

Med anledning av en annan motion beslutade riksdagen √•r 1997 att ge regeringen i uppdrag att utreda situationen f√∂r studerande med funktionshinder inom folkh√∂gskolan (1996/97:KrU9, rskr. 1996/97:229). Regeringen l√§mnade ett uppdrag till Kunskapslyftskommitt√©n att se √∂ver situationen f√∂r studerande med funktionshinder inom alla former av vuxenutbildning. Kommitt√©n har nyligen redovisat sitt slutbet√§nkande, Kunskapsbygget 2000 ‚Äď det livsl√•nga l√§randet (SOU 2000:28). Kommitt√©n f√∂resl√•r bl.a. att regelverket b√∂r √§ndras s√• att den studerandes r√§tt till assistansers√§ttning i samband med vuxenutbildning s√§kerst√§lls.

Utskottet förutsätter att regeringen återkommer i dessa frågor i den aviserade vuxenutbildningspropositionen.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget.

7.1.3 Bidrag till kontakttolkutbildning (25:3)

Propositionen

Anslaget disponeras av Stockholms universitet som utbetalar medlen till studief√∂rbund och folkh√∂gskolor enligt s√§rskilt beslut av Tolk- och √∂vers√§ttarinstitutet vid Stockholms universitet (T√ĖI). Regeringen ber√§knar of√∂r√§ndrad niv√• p√• anslaget f√∂r 2001 och f√∂resl√•r att det skall uppg√• till 9 237 000 kronor, inklusive pris- och l√∂neomr√§kning.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till medelstilldelning under anslaget

-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.

Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB