Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Rapport, fhsks särskilda utbildningsinsat
Publicerad: 1999-02-08

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Slutr_fhsk_arb-losa.pdf 27Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-02-08:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post  lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Slutrapport om folkhögskolans särskilda utbildningsinsats 1998 (s-anslaget)
-----------------------------------

Folkbildningsrådet har disponerat ett anslag på 375,8 miljoner kronor för bidrag till särskild utbildningsinsats inom folkhögskolan.

Fördelningsprinciper
Av den särskilda slutrapport som lämnats till utbildningsdepartementet framgår hur anslagen fördelats till de enskilda folkhögskolorna samt vilka särskilda villkor och fördelningsprinciper som tillämpats. Medlen utgått för utbildningar som genomförts utöver den ordinarie verksamheten.
Ca 10 procent av anslaget har avsatts i särskild ordning som förstärkningsbidrag till särskilt kostnadskrävande insatser för deltagare med funktionshinder och språkliga handikapp.

Verksamhetsresultat
Folkhögskolorna samlade, som framgår av tabell 4, ca 9 100 deltagare på vårterminen och ca 10 100 deltagare på höstterminen, fördelade på sammanlagt drygt 600 kurser per termin. Sammanlagt genomfördes under året ca 328 000 deltagarveckor.

Andelen kvinnor utgjorde ca 65 procent, andelen invandrare ca 21 procent och andelen deltagare med funktionshinder ca 11 procent samt andelen med språkliga handikapp ca 20 procent.

I snitt var längden på kurserna ca 17 veckor. Ca 86 procent av deltagarna studerade på allmänna kompetenshöjande utbildningar på grundskole- och gymnasienivå med tyngdpunkt på basämnen, språk samt datakunskap. Resterande ca 14 procent studerade på mer ämnesprofilerade kurser.

Ca 84 procent av deltagarna hade utbildning motsvarande högst tvåårig gymnasieskola. Åldersmässigt sett dominerade gruppen 25-45 år som svarade för ca 60 procent av deltagarna.

Sammanfattningsvis konstaterar Folkbildningsrådet att den verksamhet som folkhögskolorna genomfört till såväl målgrupp, omfattning och innehåll varit väl relaterat till syftena för det särskilda anslaget.

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB