Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Remisser: CSN och forskningspolitik
Publicerad: 1999-02-08

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
CSN.pdf 18Kb
Forskning2000.pdf 74Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 1999-02-08:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post  lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Remisser: CSN och forskningspolitik
-----------------------------------

Folkbildningsrådet har yttrat sig över följande betänkanden:

SOU 1998:131   CSN - En myndighet i st√§ndig f√∂r√§ndring

Förutom en del allmänna synpunkter på CSN som myndighet förespråkar rådet att regel- och kontrollsystemet måste förenklas samt att informations- och rådgivningsarbetet i framtiden i högre grad bör skötas av utbildningsanaordnarna. Vad gäller det sistnämnda pekar Folkbildningsrådet på att Vuxenutbildningsråd skulle kunna inrättas i samtliga kommuner för att bl.a. sköta dessa uppgifter.

Folkbildningsrådet kommenterar vidare förslagen om ny administration m.m. för korttidsstudiestödet och internatsbidragen, stödet till teckenspråksutbildning för föräldrar till döva barn samt studiehjälpen.

För kännedom bifogas yttrandet (bilaga).


SOU 1998:122   Forskningspolitik

Folkbildningsrådet avvisar förslaget om att ytterligare förstärka forskarinflytandet i de beslutande organen. Rådet betonar istället värdet av att företrädare för olika samhällssektorer och allmänintressen ingår iforskningsråd och universitets- och högskolestyrelserna. Detsamma bör gälla för också de EU-stödda forskningsorganen.

Rådet delar inte heller utredningens uppfattning att teknik- och naturområdet inom forskningen ytterligare skall prioriteras jämfört med det humanistisk- samhällsvetenskapliga området.

Slutligen avvisar Folkbildningsrådet kommitténs förslag att begränsa forskningens s.k. tredje uppgift - samverkan mellan universitet och högskolor och samhället - och ser det som tveksamt att gå så långt som utredningen föreslår när det gäller att minska antalet anslagsbeviljande forskningsråd, myndigheter och institutioner

För kännedom bifogas yttrandet (bilaga).
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB