Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Folkbildning om EMU
Publicerad: 1999-02-17

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
EMU-dele.pdf 69Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 1999-02-17:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post  lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Delegationen för stöd
till folkbildning om EMU
-----------------------------------

Som framgått av tidigare informationer skall Folkbildningsrådet delta i beredningsprocessen kring fördelningen av anslaget på 20 mkr för stöd till folkbildning om EMU.

Mot den bakgrunden sände rådet en skrivelse till delegationen den 1 februari med styrelsens synpunkter kring en en del tolkningsfrågor i förordningen m.m. (se bilaga).

Sedan dess har kansliet samt även styrelsens ordförande Bo Toresson haft sammanträffanden med EMU-delegationens kansli samt även dess ordförande Georg Andersson innan delegationen i går höll sitt första sammanträde.

Några informationer kan utifrån detta ges redan nu:

Tidsplan
- En rikstäckande annonsering kommer att ske den 21-22/2.
- Ansökningtiden kommer att gå ut den 26 mars
- Beslut om fördelning av huvuddelen av de 20 mkr kommer att fattas i slutet av april eller början av maj.
- En mindre del av anslaget kan finnas kvar att söka under hösten.
- Verksamheten skall huvudsaklingen vara genomförd under andra halvåret 1998 men kan också slutföras under första halvåret 1999.
- En redovisning av projektet skall lämnas in efter det att det avslutats.

Innehåll
- Studieförbunden bör lämna in en enda sammanhållen ansökan för hela studieförbundets räkning.
- Projelt bör kunna genomföras i en rad olika former: cirklar, kurser, föreläsningar, seminarier, utställningar m.m. Några specifika krav på formerna kommer ej att ställas. Observera dock kravet
på god spridningseffekt.
- Vi uppfattar att rådet fått gehör för sitt synsätt att det är möjligt att forma ett projekt med en bredare EU-ansats även om det sedan måste landa i och ha tyngpunkt på EMU-frågorna.
- Vi uppfattar att det skall vara möjligt att också genomföra insatser som särskilda/avgränsade inslag för de deltagare som ingår i den "ordinarie folkbildningsverksamheten" parallellt med särskilda friliggande projekt.

Utifrån förordningens skrivelse i § 2 tolkar vi begreppet "fasta kostnader för personal m.m. enligt följande:
- Om ett studieförbund eller folkhögskola frigör egen anställd personal från sina ordinarie uppgifter för att arbeta specifikt med ett EMU-projekt så kan dessa kostnader räknas in som underlag i medelsansökan. Därmed menas att avsikten med paragrafen är att man inte skall kunna använda EMU-medel för att finansiera redan befintliga fasta tjänster/arbetsuppgifter.

Vad g√§ller skrivningarna i andra stycket i ¬ß 3 handlar det om projekt som v√§nder sig till folkbildningens prioriterade grupper (deltagare med funktionshinder och funktionshindrade och m√∂jligen korttidsutbildade). √Ąven om s√•dana projekt inte har lika stor spridningseffekt - antalsm√§ssigt sett - s√• kan de prioriteras.

√Ėvrigt
Vi kommer troligen att kunna distribuera både informationsannonserna och ansöknings-blanketterna från FBR troligen eventuellt redan senare i veckan.
I annonserna kommer också att framgå tel. nr m.m. till EMU-kansliet.
FBR kommer att delta i en mellan EMU-delegationen och rådet gemensam beredning av ansökningarna samt sedan göra ett samlat yttrande innan delegationen fattar beslut.

Till sist!
Vår förhoppning är att studieförbund och folkhögskolor gör allt man kan för att svara upp mot det förtroende som regeringen visat folkbildningsorganisationerna genom att så långt möjligt planera för att genomföra EMU-projekt.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.seKlicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB