Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


1999 års vårpropositition, info nr 2
Publicerad: 1999-04-14

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
prop98.99_100.pdf 883Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 1999-04-14:
Information från Lars Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
1999 års vårpropositition
Info nr 2
-----------------------------------

Vi lämnar nedan några kortfattade kommentarer kring den ekonomiska vårpropositionen och bifogar några sidor text från propositionen (bil:9


Tilläggsbudgeten för år 1999-04-14

Inga förändringar som berör folkbildningen.

Budgetramen för åren 2000 - 2002

I bl.a. Finansplanens avsnitt 1.4. 1. Sverige - en nation i utbildning redovisar regeringen sin avsikt att förlänga Kunskapslyftet ett år så att det därmed pågår till den 1 juli 2002. Därefter skall satsningen på vuxenutbildning fortsätta på en lägre nivå under andra halvåret 2002.

Regeringen avser att under år 2000 återkomma till riksdagen med förslag om perioden efter år 2002 sedan man fått del av Kunskapslyftskommitténs slutbetänkande som läggs till våren nästa år.

Under avsnitt 1.4.3 Delaktighet i informationssamhället redovisar regeringen sin satsning på projektet IT i skolan omfattande 60 000 lärare som under perioden 1999-2001 skall få IT-utbildning, tillgång till datorer m.m. Samtliga lärare och elever i skolan skall få tillgång till e-postadresser.

Någon motsvarande satsning på vuxenutbildnings-/folkbildningsområdet redovisas dock inte.

Budgetpolitiska mål

Under avsnittet 4.3. Politiska prioriteringar anger regeringen under rubriken Kunskap och Kompetens att ett nytt reformerat studiestödssystem skall börja att införas under år 2001. För studerande under 20 års höjs, som en konsekvens av förändrat barnbidrag, studiebidraget från 750 kr till 850 kr per månad redan år 2000.

H√∂gskolorna tillf√∂rs 10 000 nya platser den 1 juli √•r 2001 samt ytterligare 10 000 platser √•r 2002. Dessutom f√•r de nya universiteten i Karlstad, V√§xj√∂ och √Ėrebro nytillskott av medel.

En satsning g√∂rs ocks√• p√• kompetensutveckling f√∂r anst√§llda under den kommande tre√•rsperioden. Finansieringen skall ske inom ramen f√∂r nya m√•l 3 inom EG:s socialfond d√§r staten skall svara f√∂r halva finansieringen. Satsningen ber√§knas omfatta 400 mkr √•r 2000, 1000 mkr √•r 2001 och  1000 mkr √•r 2002.

Utgiftstak och utgiftsramar åren 2000 - 2002

Utgiftsomr√•de 14  
Arbetsmarknad och arbetsliv

Regeringen skall tillsätta en utredning med uppgift att se över arbetsmarknadsutbildningens organisation och effektivitet. I uppdraget ingår att tydliggöra gränsdragningen mellan den reguljära utbildningen och arbetsmarknadsutbildningen för att undvika dubbleringar och för att uppnå ett bättre resursnyttjande.

Regeringen avser vidare att förhandla med SwIT-yrkesutbildning om att utöka antalet elevplatser inom ramen för det nationella programmet för IT-utbildning.

Regeringen kommer också med förslag om inrättandet av ett valideringsorgan för utländsk yrkeskompetens och gymnasieutbildning för att förbättra invandrares möjligheter till inträde på den svenska arbetsmarknaden.

Utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning

Den tidigare planerade utbyggnaden av ytterligare platser inom Kunskapslyftet avbryts vilket innebär att den nuvarande omfattningen bibehålls t.o.m. första halvåret år 2002.

Regeringen avser vidare att i syfte att stärka utsatta gruppers position på arbetsmarknaden vidta åtgärder för att dels öka kombinationen yrkes- och kärnämnen, dels andelen lågutbildade män och invandrare inom Kunskapslyftet.

Regeringen avser att avsätta 3 miljoner kr till Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet för att finansiera forskning om kommunistiska regimer och då särskilt med inriktning mot dessa regimers brott mot mänskliga rättigheter.

Utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid

Under våren kommer regeringen att lägga fram förslag om en ny filmpolitik som innebär att filmområdet från år 2000 tillförs ökade statliga anslag.

Regeringen kommer att på olika sätt lyfta fram de möjligheter till ökad sysselsättning, regional utveckling och ökad välfärd som satsningar på kulturområdet ger.

Arbetet med att förverkliga ett museum och kunskapscentrum om Förintelsen och dess följder skall prioriteras.

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB