Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Vuxenutbildning för alla, SOU 1999:39
Publicerad: 1999-05-25
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 1999-05-25:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Vuxenutbildning för alla, SOU 1999:39
-----------------------------------

"Vuxenutbildning f√∂r alla ‚Äď Andra √•ret med Kunskapslyftet" (SOU 1999:39), delbet√§nkande av Kommitt√©n om ett nationellt kunskapslyft f√∂r vuxna, den s.k. Kunskapslyftskommitt√©n (KLK).

Folkbildningen får ett gott betyg för sina insatser inom Kunskapslyftet. Man har lyckats bättre att nå de prioriterade grupperna, de studerande fullföljer i högre grad sina studier,de studerande är mer nöjda inom ett antal områden och fler fortsätter till vidare studier än jämfört med andra utbildningsanordnare. Däremot är det färre som efter folkhögskolestudier går direkt till arbetslivet.

I övrigt redovisar KLK mest synpunkter som skall följas av förslag i slutbetänkandet år 2000.

KLK understryker bl.a. vikten av
- att studiestödsfrågorna löses,
- att satsningar på funktionshindrades deltagande i Kunskapslyftet stimuleras,
- att frågan om att på kommunnivå diskutera inrättandet av fristående vuxenutbildningsenheter skall utredas ytterligare,
- att i förordningen ange vad en individuell studieplan skall innehålla,
- att deltagare i Kunskapslyftet vid folkhögskolor ges motsvarande rätt till individuell studieplan,
- att en försöksverksamhet med validering mot arbetslivet inrättas i syfte att ta vara på den reella arbetslivskompetens som finns och att försöksverksamheten samordnas med den validering mot skolans värld som redan nu genomförs i den kommunala vuxenutbildningen,
- att en kraftfull och omedelbar satsning på forskning inom området vuxenutbildning och livslångt lärande inleds samt
- att ett eller flera nationella resurscentra inrättas med uppdrag att sprida forskningsresultat från förekommande svensk och internationell forskning kring vuxenutbildning och livslångt lärande.

Funktionshindrade inom vuxenutbildningen

I del 2 av betänkandet redovisar KLK sina synpunkter utifrån arbetet med de tilläggsdirektiv man erhållit kring de funktionshindrades situation inom vuxenutbildningen. KLKs utgångspunkt är att dessa skall beredas samma möjlighet till studier som alla andra medborgare och att tillgängligheten för studier måste öka inom den kommunala vuxenutbildningen.

En särskild belysning har skett av folkhögskolans insatser för funktionshindrade och problemen kring finansieringen av de merkostnader som uppstår för skolorna och de studerande.

Folkhögskolorna får ett gott betyg för sina insatser. KLK är dock tveksamma till om ytterligare stora satsningar skall ske på just folkhögskolan vilket skulle kunna få till följd att de betraktas som specialskolor för funktionshindrade. Det synes, med tanke på integrations- och närhetsprinciperna, vara lika angeläget att stärka den kommunala vuxenutbildningens möjligheter att anta fler studerande med funktionshinder.

KLK ser  folkh√∂gskolorna som en fortsatt viktig resurs och √•terkommer i slutbet√§nkandet med f√∂rslag kring finansieringsfr√•gorna.

I övrigt ser man det som naturligt
- att folkhögskolorna skall kunna nyttja hjälpmedel från landstingens hjälpmedelscentraler,
- att de erfarenheter och den kompetens som finns inom folkhögskolan av att erbjuda funktionshindrade utbildning av god kvalité skall kunna spridas inom vuxenutbildningen.

I övrigt hänvisar till själva betänkandet, som även finns i pdf-format och som kan hämtas på regeringens webb-plats: http://utbildning.regeringen.se/propositionermm/sou/index.htm
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB