Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Enkät: Folkhögskolor, studiestödsnivåer
Publicerad: 1999-06-23
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 1999-06-23:
Information från Signild Håkansson
tel. 08-412 48 04  e-post signild.hakansson@folkbildning.se
------------------------------------
Enkät: Folkhögskolor och studiestödsnivåer
-----------------------------------

Här kommer en sammanställning av en enkät som folkhögskolorna besvarat angående studiestödsnivåer i kursutbudet:

Kartläggning av studiestödsnivåer
SCB har på uppdrag av Folkbildningsrådet genomfört en enkät där folkhögskolorna själva gjort en preliminär klassificering av sina långa kurser.

Underlag för enkäten har varit de faktiskt redovisade långa kurserna höstterminen 1998. Vid svarstidens utgång hade 127 skolor besvarat enkäten. Sammanlagt 1686 kurser med 24 789 deltagare har klassificerats. Endast ett fåtal skolor har hört av sig med frågor eller i kommentarer påpekat att den varit svår att bevara.

Högskolenivå
Förutom de kategorier som CSN tidigare tillämpat (gr, gr/gy samt gy-nivå) har skolorna i enkäten kunnat ange vilka kurser man bedömer motsvara högskolenivå; d.v.s. den nivå som hittills varit förbehållen fritidsledarkurserna.

Av de skolor som svarat har 71 skolor (56 procent) bedömt minst en kurs som högskolenivå. Kriterierna har varit att skolan för tillträde krävt grundläggande (eller allmän) behörighet och/eller att kursen vad gäller innehåll/uppläggning/krav etc har sin motsvarighet inom högskolan.

Totalt 226 kurser med 3 463 deltagare har klassificerats som högskolenivå, vilket motsvarar 14 procent av deltagarna. Deltagarnas utbildningsbakgrund ger stöd åt skolornas klassificering. 97 procent av deltagarna har minst tvåårig gymnasieskola före folkhögskolestudierna och 76 procent har minst treårig gymnasieskola.

De högskoleklassificerade kurserna är utöver fritidsledarutbildningen kurser inom friskvård, tolkutbildning, turism, kvalificerad estetisk verksamhet, media/journalistik mm.

Den totalt sett största kursnivån är som väntat den gymnasiala (51 procent av deltagarna). Denna kategori är också den bredaste både vad gäller kurstyp och deltagarnas utbildningsbakgrund. Den blandade kategorin gr/gy innefattar 25 procent av deltagarna medan grundskolenivån utgör 10 procent.

Slutsatser
Enkäten visar att det i studiestödshänseende finns ett behov av en högskolenivå för folkhögskole-kurserna motsvarande den nuvarande fritidsledarutbildningen. Vi bedömer också att skolorna själva kan göra denna klassificering på samma sätt som man nu grupperar kurserna i grundskole- respektive gymnasienivå.

Signild Håkansson
Folkhögskolesekreterare, 08-412 48 04

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB