Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsmotioner (info nr 1)
Publicerad: 1999-10-12
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 1999-10-12
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Riksdagsmotioner utifr√•n budgetpropositionen  (info nr 1)
-----------------------------------
P.g.a. ett tekniskt missöde försvann första utskicket av detta meddelande.

Riksdagsmotioner om folkbildningsfr√•gor               
I anslutning till regeringens budgetproposition för år 2000 (1999/2000:1) har bl.a. några motioner med anknytning till folkbildningsfrågor lämnats:

Kr601  Folkbildning

Ewa Larsson m.fl. (mp) framhåller i motionen att studieförbundens engagemang och kompetens inom kulturområdet har försvagats. Här har Amatörkulturens riksorgansiation en viktig uppgift att fylla för att överbrygga klyftan mellan folkbildning och kultur. Regeringen bör därför undersöka möjligheten att för framtiden ge de centrala amatörkulturorganisationerna ett utifrån verksamhetens omfattning rimligt stöd.

Vidare påpekar motionärerna att Folkbildningsrådets nytillkomna målsättning att också beakta kulturfrågor gör det extra spännande att analysera framtida effekter av rådets nya målsättning inom denna mandatperiod. Särskilt bör då beaktas vilka effekterna av borttagandet av öronmärkta pengar till folkhögskolornas musikutbildningar gett.


Kr602  Musikutbildning vid vissa folkh√∂gskolor

Motion√§rerna Monica √Ėhman och Kristina Zackrisson (s) pekar p√• de problem som uppst√•tt f√∂r ett antal folkh√∂gskolor i samband med det beslut som Folkbildningsr√•det tog h√∂sten 1998 att ta bort det s√§rskilda musikf√∂rst√§rkningsbidraget. F√∂r exempelvis Framn√§s folkh√∂gskola handlade det om 580 000 kronor.

Motionärerna framhåller att det är naturligt att när folkbildningen gör sina prioriteringar så kan man inte ge kostsamma kvalificerade musikutbildningar vid folkhögskolor extra resurser, eftersom detta inte kan ses som en prioriterad folkbildningsfråga. Därför måste staten hitta andra vägar för att d e kvalificerade musikutbildningarna skall kunna finnas kvar.

Ett lämpligt antal folkhögskolor bör ges extra statliga resurser för att, som ett särskilt nationellt uppdrag, utöver folkbildningsuppdraget, kunna bedriva kvalificerad musikutbildning.


Kr603  Resurser till nyare r√∂relsefolkh√∂gskolor

I motionen framhåller Margareta Andersson och Kenneth Johansson © att Folkbildningsrådet, som har statens uppdrag att fördela anslagen till rörelsefolkhögskolorna, har regelverk och prioriteringar som skapar problem för dem som har startat folkhögskolor före 1990. Nya folkhögskolor har bil-dats samtidigt som de som varit med några år, men inte kunnat nå så stort antal deltagarveckor att det funnits utrymme för filialverksamhet, har missgynnats.

Som exempel på detta nämns Hästsportens folkhögskola som startade 1987 men inte, enligt motionärerna, fått ökade resurser efter år 1992, förutom ett antal platser för kunskapslyftet.
√Ąven andra folkh√∂gskolor med andra huvudm√§n har drabbats av samma problem.

För att råda bot på dessa problem bör en översyn av Folkbildningsrådets regelverk och priorite-ringar göras jämsides med att ökade resurser ställs till förfogande så att fler kan bli delaktiga i denna viktiga verksamhet.

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB