Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Prel. statsbidragsfördelning år 2000
Publicerad: 1999-10-28
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 1999-10-28
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Prel. statsbidragsfördelning år 2000

Vid styrelsens f√∂r Folkbildningsr√•det sammantr√§de den 27 oktober fattades prelimin√§ra beslut om statsbidragsf√∂rdelningen f√∂r √•r 2000  vad g√§ller det allm√§nna anslaget p√• 2 091 657 000 kr (anslagspost1) samt anslaget p√• 10 mkr f√∂r utvecklings- och f√∂rs√∂ksverksamhet (anslagspost 3).

Vad gäller bidraget till den särskilda utbildningsinsatsen på folkhögskolan i form av
10 000 extra platser och med ett belopp på 386 892 000 kr (anslagspost 3) fattas det prel. beslutet vid styrelsens sammanträde den 8 december.

Slutligt beslut om anslagsposterna 1 och 3 fattas vid styrelsens möte den 8 december och för anslagspost 2 i februari- mars månader år 2000.

En mer utförlig information om styrelsens beslut samt de preliminära statsbidragsbesluten till de enskilda studieförbunden och folkhögskolorna sänds ut i början av nästa vecka. I avvaktan på detta noteras enbart följande:

Studieförbunden

För studieförbundens del fördelas såväl det allmänna anslaget ( 1 199 704 000 kr) samt medlen för utvecklings- och försöksverksamhet (5 6 54 000 kr) efter samma fördelningskriterier som gällt för innevarande budgetår.

Folkhögskolorna

Allmänna anslaget

24 - deltagarveckomässigt sett - små folkhögskolor tillförs mellan 100-200 deltagarveckor vardera inom det allmänna anslaget. Dessutom tillkommer Hällefors folkhögskola som ny statsbidragsberättigad folkhögskola fr.o.m. den 1 juli (se särskild info).

De 15 folkh√∂gskolor som fick den st√∂rsta negativa f√∂r√§ndringen av sitt statsbidrag (mer √§n 100 000 kr) i samband med det nya f√∂rdelningssystem som inf√∂rdes fr.o.m. √•r 1999 tillf√∂rs den  √•terst√•ende delen av sitt utj√§mningsbidrag.

√Ėvriga folkh√∂gskolor bibeh√•ller samma antal deltagarveckor som innevarande √•r och beloppet per deltagarvecka utg√∂r 1 040 kr.

S-anslaget (särskilda utbildningsinsatsen)

Med tanke på att redovisningen för höstens verksamhet ej var tillräcklig som beslutsunderlag fattar, som ovan nämnts, styrelsen prel. beslut först i december månad. De folkhögskolor som uppfyller de gällande allmänna och särskilda statsbidragsvillkoren för anslaget kan dock räkna med att erhålla minst motsvarande antal deltagarveckor för år 2000. För övriga skolor görs reduceringar av antalet deltagarveckor.

Utvecklings- och försöksverksamheten

Ansökningsförfarandet betr. 4 1 45 400 kr pågår. Beslut fattas i december månad.______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB