Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


KY som egen utbildningsform
Publicerad: 1999-11-17
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-11-17
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
KY som egen utbildningsform

Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning (KY) har lämnat sitt slutbetänkande
SOU 1999:122 till regeringen.

Vad är KY

KY är en eftergymnasial utbildningsform som startat som försöksverksamhet år 1996 och f.n. har 12 000 utbildningsplatser. Utbildningarna förbereder för kvalificerat arbete i modern produktion av varor och tjänster. Ledningsgruppen för KY har haft arbetslivsmajoritet men också företrädare för högskolan och komvux.

Utvärdering av verksamheten

I betänkandet redovisas att den försöksverksamhet som bedrivits varit framgångsrik och haft en god studerandetillströmning på de flesta av utbildningarna. 79% av deltagarna var nöjda med sin utbildning och 76% ansåg att den motsvarade vad som behövs i det framtida arbetet. 75% av dem som genomgått KY-utbildning har fått anställning inom ett halvår efter utbildningen och 4% har startat eget företag.

En tredjedel av utbildningstiden har varit "lärande i arbete" som förlagts till arbetsplatserna och företagens intresse att medverka till detta har varit stort.
Framtiden

Kommittén föreslår att KY skall fortsätta och bli en egen utbildningsform fristående från högskola komvux och gymnasieskola. Den starka kopplingen till arbetslivet skall bibehållas och en tredjedel av utbildningstiden skall även i fortsättningen vara förlagd till arbetsplatser.

En särskild KY-styrelse skall inrättas för att pröva vilka utbildningar som skall genomföras på nationell nivå men utbildningarna skall arbetas fram lokalt av utbildningsanordnare och arbetslivet gemensamt. Både kommuner, högskolor och utbildningsföretag och andra skall komma i fråga för att starta och bedriva KY.
Ytterligare information

Betänkandet i sin helhet finns publicerat under
Information Rosenbad, Utbildningsdepartementet eller
beställs via fakta info direkt.  tel. 08 - 587 671 00, fax 08 - 587 671 71 eller








______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.



Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB