Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Fwd: RRV-kritik mot folkbildningens styrn
Publicerad: 1999-11-25
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 1999-11-25
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
RRV-kritik mot folkbildningens
styrning och kontroll

I det pressmeddelande som RRV gett ut kring sin rapport RRV 1999:44 Folkbildning - Styrning och kontroll slår Riksrevisionsverkets utredare fast att Folkbildningsrådet bör ställa tydligare krav och noggrannare följa upp vilka åtgärder studieförbunden och folkhögskolorna vidtar för att säkerställa kvalitén i sina verksamheter.

RRV anser vidare att r√•dets f√∂rdelning av statsbidragen i allt v√§sentligt utg√•r fr√•n redovisade volymer utan h√§nsyn till verksamhetens kvalit√©. Kontrollen av den redovisade verksamheten √§r svagt utvecklad och de  formella kraven √§r f√∂r vaga n√§r det g√§ller att avg√∂ra vilken verksamhet som √§r bidragsber√§ttigad.

Vidare pekar RRV på problemen med att exempelvis kommunerna ställer egna krav för bidragsgivningen och att detta kan komma i konflikt med folkbildningens mål och syften.

Krav på Folkbildningsrådet

RRV anser att Folkbildningsrådet i högre grad än tidigare bör följa upp och stimulera anordnarnas styrning och egenkontroll.

Fördelningen av statsbidragen till studieförbunden bör ske ett sätt som bidrar till att förbunden sätter sina egna mål i fokus. Begreppet "god folkbildning" bör preciseras och ges ett tydligare innehåll i statsbidragshänseende.

Informationen till statsmakterna bör förbättras och staten bör tydligare uttrycka sina förväntningar på rådet och på folkbildningen som helhet.

Ytterligare information

Pressmeddelandet kan hämtas via Internet på RRVs hemsida och rapporten i sin helhet kan beställas via RRV Publicationsservice fax 08 -690 41 01.

FBR-kommentar

Folkbildningsrådets kansli har haft tillfälle att följa RRVs arbete och lämna synpunkter på innehållet. Vi delar inte i alla avseenden RRVs slutsatser och
menar bl.a. att Folkbildningsr√•dets ut√∂vande av styrning, kontroll och tillsyn ocks√• m√•ste st√• i relation till b√•de r√•dets s√§rst√§llning som ideell f√∂rening med vissa myndighetsuppgifter - och ej tillsynsmyndighet -  och den form av sj√§lvstyrning och ansvarstagande som framf√∂r allt studief√∂rbundens och folkh√∂gskolornas egna styrelser skall svara f√∂r. Detta √§r ett viktigt uttryck f√∂r folkbildningens frihet och m√•lstyrning.

Som ovan framgår är RRV mycket kritisk mot den nuvarande utformningen av statsbidragsfördelningen till studieförbunden. Enligt vår uppfattning är statsbidragssystemet inte så ensidigt relaterat till envbart volymkriterier som RRV gett uttryck för. Däremot har det nuvarande fördelningssystemet brister och dessa är redan föremål för översyn och beslut om förändringar av fördelningskriterierna kan komma att fattas redan under de närmaste månaderna.

RRVs rapport innehåller samtidigt en hel del intressanta synpunkter som är väl värda att studera vidare.

Folkbildningsrådet och dess medlemmar kommer att möta RRVs utredare för en första genomgång av rapporten den 8 december. Därefter kommer ett fortsatt arbete att ske med att analysera och studera innehållet i rapporten.______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB