Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Ny utredning om studie- och yrkesvägledni
Publicerad: 1999-12-17
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 1999-12-17
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Ny utredning om studie- och yrkesvägledningen

Regeringen beslutade idag att en särskild utredare ska kartlägga och analysera individens behov av studie- och yrkesvägledning inom skolväsendet utifrån de förändrade krav som arbetsliv, utbildning och samhällsutveckling ställer.

Utredningen ska studera olika samverkansformer mellan skola, utbildning, arbetsliv och det omgi-vande samhället. Den ska särskilt beakta frågor som rör övergången mellan grundskola och gymnasie-skola, skola och högskola eller annan eftergymnasial utbildning samt skola och arbetsliv. Kartläggningen och analysen ska också omfatta vuxenutbildningen.

Utredaren ska uppmärksamma hur utsatta individer och grupper får tillgång till vägledning och ta hänsyn till skillnader som beror på utbildningens nivå och mål samt de studerandes kön och ålder.

Studie- och yrkesvägledarens roll och funktion i olika skolformer ska belysas av utredaren som också ska lyfta fram och klargöra ansvarsfördelningen mellan indivi-den, kommunen och staten. Utredaren ska föreslå mål för studie- och yrkesvägledningen i olika skolformer och bedöma vilka åtgärder som krävs för att målen ska kunna nås.

Utredaren ska föreslå hur samarbetet inom och utom utbildningssystemet kan utvecklas så att de studerande får en samlad och kvalitativt god vägledning.

Utredaren ska slutligen lämna förslag om utbildningen av - vägledare samt kompetensutvecklingen för yrkesverksamma vägledare.

Uppdraget ska vara slutfört och redovisas under senare delen av år 2000.

Vem som får utredningsuppdraget har ännu ej offentliggjorts.

samband med att riksdagen den 8 december tog ställning till kulturutskottets betänkande om utgiftsområdet 17 och därmed folkbildningsanslagen för år 2000
(se tidigare FBR-info) gjordes i slutet av debatten några inlägg om folkbildningsfrågor.

Jan Backman (m) angav några motiv för moderaternas förslag om dels en besparing av folkbildningsanslaget på 300 mkr och dels att folkhögskoledelen av anslaget förs över till utbildningsutskottet och utgiftsområdet 16. I samband med detta hänvisade Backman också till dels RRVs rapport och den kritik som där framförs mot Folkbildningsrådet och dels till TV-reportaget om Färnebo folkhögskola den 23 november.

Birgitta Sellén (c) hade sedan ett replikskifte med Backman kring Färnebo frågan.

I övrigt fanns en del positiva uttalande om folkbildningen från de olika partiföreträdarna.

För kännedom bifogad ett utdrag från snabbprotokollet som i sin helhet finns att hämta via Internet (bil.).

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB