Arkiv FBR informerar 1999
Artikel Nya styrelser i KK-stiftelsen och Interna 1999-12-29
Artikel Studiebidraget år 2000 1999-12-29
Artikel Vuxenutbildningskampanjer 1999-12-22
Artikel Ny utredning om studie- och yrkesvägledni 1999-12-17
Artikel Folkbildningens etik- o gränsdragningsfrå 1999-12-17
Artikel KU-anmälan av statsrådet Wärnersson 1999-12-17
Artikel Pressmeddelande från riksdagsledamöter om 1999-12-17
Artikel Riksdagsdebatt om Färnebo folkhögskola 1999-12-13
Artikel Statsbidragsfördelningen för år 2000 1999-12-12
Artikel Utredare av valideringsfrågorna 1999-12-12
Artikel Folkbildningsrådsbeslut om Färnebo folkhö 1999-12-12
Artikel Riksdagsbeslut om Kunskapslyftet år 2000 1999-12-09
Artikel Fördelning av medel till FoU-projekt på f 1999-12-08
Artikel Fördelning av medel till IT-stödda projek 1999-12-08
Artikel Forskarstipendium m.m. 1999-11-18
Artikel Kulturutskottets betänkande - bilagan 1999-12-03
Artikel Kulturutskottets betänkande om statsbidra 1999-12-03
Artikel TV-inslag och riksdagsfråga om Färnebo fo 1999-11-26
Artikel Fwd: RRV-kritik mot folkbildningens styrn 1999-11-25
Artikel Validering av vuxnas kunskap och kompeten 1999-11-22
Artikel EMU-information på Anslagstavlan m.m. 1999-11-22
Artikel Protokoll från FBRs styrelsemöte 27 oktob 1999-11-22
Artikel Regeringens budgetramar år 2000 1999-11-18
Artikel KY som egen utbildningsform 1999-11-17
Artikel Protokoll från FBRs representantskapsmöte 1999-11-17
Artikel Kulturutskottets om prop. Nationella min 1999-11-10
Artikel Remissyttranden 1999-11-03
Artikel Skrivelse om prel. statsbidragsfördelning 1999-11-03
Artikel UR, inbj. till framtids-seminarium 11 nov 1999-11-01
Artikel Prel. statsbidragsfördelning år 2000 1999-10-28
Artikel Statsbidrag till Hällefors folkhögskola 1999-10-27
Artikel Uttalande mot antidemokratiska rörelser 1999-10-21
Artikel Remissyttranden 1999-10-21
Artikel Riksdagsmotioner utifrån budgetpropositio 1999-10-19
Artikel Riksdagsmotioner (info nr 2) 1999-10-15
Artikel FBRs styrelsessammanträde 1999-10-12
Artikel Riksdagsmotioner (info nr 1) 1999-10-12
Artikel Ansökan om utv.- och försöksv-het 2000 1999-10-06
Artikel √Ąndringar i h√∂gskolef√∂rordningen 1999-10-06
Artikel Ny generalsekreterare på Folkbildningsför 1999-10-06
Artikel Projektmedel IT-stödd verksamhet 1999-09-30
Artikel Studiestödsenkät 1999-09-30
Artikel Folkbildningsrådets beredningsgrupper 1999-09-30
Artikel ett reformerat studiestödssystem 1999-09-29
Artikel Mer om budgetprop. för år 2000 1999-09-22
Artikel Projektmedel från Kommitten för distansut 1999-09-21
Artikel Budgetpropositionen för år 2000 1999-09-20
Artikel Regeringsförklaringen 1999-09-17
Artikel Protokoll, FBRs styrelse 11 aug. 1999-09-17
Artikel Folkbildningsaktiviteter om EMU 1999-09-14
Artikel Folkhögskolans särsk. utb-insats för arbe 1999-09-02
Artikel Idékonf. om livslångt lärande 20/10 1999-09-02
Artikel Personalförändringar på FBRs kansli 1999-09-02
Artikel Minoritetskonferens 22-23 okt 1999-08-23
Artikel Ny forskningsrapport 1999-08-23
Artikel SCB-statistik 1999-08-23
Artikel Remiss Särskilt utbildningsbidrag 1999-08-23
Artikel Remiss Vuxenutbildning för alla? 1999-08-23
Artikel Kunskapslyftet 1999-07-01
Artikel Remissyttrande över Lindqvist Nia 1999-07-01
Artikel Distansutbildningsmyndigheten 1999-07-01
Artikel Interkommunala ersättningar år 2000 1999-07-01
Artikel Fördelning av medel för fortbildn. av cl 1999-06-28
Artikel Fördelning av medel till IT-stödda projek 1999-06-28
Artikel Nationella minoriteter i Sverige 1999-06-23
Artikel Ekon. politik och utgiftstak för 2000-200 1999-06-23
Artikel Christina Björk ny VD för UR 1999-06-23
Artikel Enkät: Folkhögskolor, studiestödsnivåer 1999-06-23
Artikel FBRs semestertider 1999-06-22
Artikel Vuxenutbildningen inför 2000-talet 1999-06-11
Artikel Mångkulturalism och svensk folkhögskola 1999-06-09
Artikel Euron och hushållet 1999-06-09
Artikel FBRs styrelsemöte 26-27 maj -99 1999-06-09
Artikel Riksdagsinterpellation om Folkbildningsrå 1999-05-31
Artikel Projektmedel för vuxenlärare 1999-05-31
Artikel Nya adressförteckningar 1999-05-26
Artikel Regeringens utv-plan för vuxenutb. m.m. 1999-05-25
Artikel Vuxenutbildning för alla, SOU 1999:39 1999-05-25
Artikel Validering av utländsk yrkeskompetens 1999-05-25
Artikel Fördelning av projektbidrag om EMU 1999-05-10
Artikel Protokoll representantskapsmöte 15 april 1999-05-10
Artikel Sammanfattning: aktuella projekt med IT-s 1999-05-10
Artikel Projektmedel från kommitten för Distansut 1999-05-06
Artikel Folkbildningsdebatt i riksdagen 1999-05-03
Artikel Besök av riksdagsutskott 1999-05-03
Artikel FBRs styrelsesammanträden 15 april 1999-04-28
Artikel Projektinbj: IT-stödd folkbildning 1999-04-23
Artikel Inför EU-ordförandeskapet 2001 1999-04-21
Artikel 1999 års vårproposition, FBRs kommentar 1999-04-21
Artikel Generaldirektör, Distansutb.-myndigheten 1999-04-20
Artikel Distansutb-centrum: IT-projekt 1999-04-20
Artikel Problem med utskicken? 1999-04-19
Artikel FBRs yttrande över EMU-ansökningar 1999-04-19
Artikel Folkbildningsrådets representantskapsmöte 1999-04-19
Artikel 1999 års vårproposition Info nr 3 1999-04-15
Artikel Utbildningsradions styrelse 1999-04-15
Artikel SISTA CHANSEN beställa fickfakta-folder! 1999-04-14
Artikel 1999 års vårpropositition, info nr 2 1999-04-14
Artikel 1999 års vårproposition, info nr 1 1999-04-14
Artikel Projektbidrag för folkbildning om EMU 1999-04-08
Artikel Fickfakta-folder 1999-03-31
Artikel FolkbildningsNytt mars -99 1999-03-29
Artikel Riksdagsdebatt om folkbildningen 1999-03-29
Artikel UR: försök med studierekrytering 1999-03-26
Artikel 1999 års anslag till utvecklings- och för 1999-03-25
Artikel Ansökningar om nya folkhögskolor 1999-03-16
Artikel Folkbildningskampanjen om EMU 1999-03-16
Artikel FBR styrelseprotokoll 17/2 1999-03-03
Artikel Regionala tillväxtavtalen 1999-03-03
Artikel KORRIGERING: EU, interpraktikstipendier 1999-03-01
Artikel Levande historia 1999 1999-03-01
Artikel 30 miljoner till utvecklingsprojekt för v 1999-03-01
Artikel EXTRA: Folkbildningskampanjen om EMU 1999-02-28
Artikel Folkbildningskampanjen om EMU 1999-02-28
Artikel Anslag till utvecklings- och försöksverks 1999-02-28
Artikel FBRs budgetunderlag för åren 2000-2002 1999-02-28
Artikel FBRs årsredovisning 1998 1999-02-28
Artikel EU, interpraktikstipendier 1999-02-22
Artikel Projektbidrag för folkbildning om EMU 1999-02-18
Artikel R√ĄTTELSE: Folkbildning om EMU 1999-02-17
Artikel Folkbildning om EMU 1999-02-17
Artikel Distansutbildnigscentrum i Härnösand 1999-02-15
Artikel Administrativa kurser på fhsk v.16 1999-02-15
Artikel Nordiskt folkhögskolemöte 4-7 aug. 1999-02-15
Artikel "Lärande i studiecirkel" 1999-02-11
Artikel Protokoll FBRs styrelsemöte 27/1-99 1999-02-11
Artikel Nytt info-material om folkhögskolan 1999-02-08
Artikel Remisser: CSN och forskningspolitik 1999-02-08
Artikel Rapport, fhsks särskilda utbildningsinsat 1999-02-08
Artikel Förordning/projekt om EMU 1999-02-01
Artikel Projektbidrag för informationsinsatser om 1999-02-01
Artikel Inför millenieskiftet
1999-01-27

Artikel Beställning av rapporter 1999-01-21
Artikel Projektbidrag för folkbildning om EMU 1999-01-18
Artikel √Ėvers√§ttningar 1999-01-15
Artikel REPRIS_Folkhögskolekurser på distans 1999-01-13
Artikel Folkhögskolekurser på distans 1999-01-11
Artikel Folkhögskolebesök 1997/98 1999-01-11
Artikel Regeringens riktlinjer till FBR år 1999 1999-01-07
Artikel Regleringsbrevet för 1999 års anslag 1999-01-07


Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se