Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


1999 års budgetproposition
Publicerad: 1998-11-11
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1998-11-11:

1999 års budgetproposition
------------------------------------

Regeringen föreslog i sin budgetproposition (se FBR informerar nr  22) ett sammanlagt stöd till folkbildningen pÃ¥ 2 468  505 000  kr. I folkbildnings-anslaget fanns vidare med 40 mkr till de fackliga huvudorganisationernas m.fl. uppsökande verksamhet och samhällsutbildning samt 321 000 kr till Nordiska folkhögskolan i Geneve. De tvÃ¥ sistnämnda posterna fördelas ej av FBR. Sammanlagt omfattade därmed anslaget LI Bidrag till folkbildningen 2 508 826 000 kr.

I anknytning till regeringens budgetproposition finns ett antal riksdagsmotioner kring folkbildningsanslagets storlek.

Moderaterna vill minska folkbildningsanslaget med 315 mkr med motiveringen att verksamheten måste istället förnyas inom ramen för befintliga resurser.

Kristdemokraterna säger nej till de 40 mkr till de fackliga huvudorganisationerna m.fl. I övrigt vill KD anslå 30 mkr för utveckling av den ideella sektorn.

Folkpartiet säger också nej till de 40 mkr till de fackliga huvudorganisationerna m.fl.

I en trepartimotion från gruppföreträdarna i kulturutskottet Åke Gustavsson (s), Charlotta L Bjälkebring(v) och Ewa Larsson (mp) föreslås att anslaget till allmänna samlingslokaler skall kvarstå och för år 1999 uppgå till 19 mkr. För att finansiera detta föreslås bl.a. en minskning av folkbildningsanslaget på 10 mkr.

Övriga motioner

I övrigt finns ett par andra motioner som berör folkbildningen. Eftersom de inte påverkar
budget-ramen kommer de troligen att behandlas av kulturutskottet först till vÃ¥ren. Vi Ã¥terkommer och redovisar innehÃ¥llet i dessa i kommande  nr  av FBR informerar.

FBRs skrivelse

Det finns en uppenbar  risk för att trepartimotionen om  10 mkr för folkbildningens del gÃ¥r igenom i riksdagen. De tre partierna har majoritet i utskottet/riksdagen och dessutom föreligger ocksÃ¥ motioner frÃ¥n flera av de övriga partierna kring stödet till de allmänna samlingslokalerna.

Folkbildningsrådet har reagerat i en skrivelse till kulturutskottet och pekar på alternativa möjligheter att lösa problemet med anslaget till allmänna samlingslokaler (se bilaga).

Fortsatt riksdagsbehandling

Kulturutskottets betänkande skall vara slutjusterat senast v. 48 och frågorna kring utgiftsområdet 17 kommer upp på riksdagens bord prel. v. 50.

PS!
Informationen om trepartimotionen och FBRs skrivelse har sänts tidigare per fax. Eftersom FBR informerar har också andra mottagare finns det med också i detta nr.

__________________________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor och studieförbund. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB