Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Utvecklingsplan för vuxenutbildningen
Publicerad: 1998-11-11

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
vuxenutb.pdf 73Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 1998-11-11:

Utvecklingsplan för vuxen utbildningen
------------------------------------

Skolverket har på uppdrag av regeringen lämnat en plan för utvecklingen av vuxenutbildningen.

Av planen framgår bl.a. att verket vill medverka till att vuxenutbildningen i Sverige långsiktigt utvecklas till att bli en del av det livslånga lärandet. Verket kommer bl.a. att samverka med ansvariga för bl.a. folkbildningen.

Här nedan följer en sammanfattning från Skolverket av planen, och som bilaga den fullständiga planen i pdf-format (26 sidor).
Se bilaga

Skolverket:

UTVECKLINGEN AV VUXENUTBILDNINGEN

Skolverket har haft i uppdrag av regeringen att skriva en plan för utvecklingen av vuxenutbildningen. Nedan hittar du en sammanfattning av den plan Skolverket lämnade över till regeringen den 15 oktober 1998.

Vuxenutbildningen är inne i ett intensivt utvecklingsskede och Skolverket kommer att medverka till att vuxenutbildningen i Sverige långsiktigt utvecklas till att bli en del i det livslånga lärandet tillsammans med utvecklingen av barnomsorgen och ungdomsskolan. Utvecklingen av vuxenutbildningen innebär också att Skolverket kommer att samverka med ansvariga för arbetsmarknadsutbildning, folkbildning, högskolor och universitet. I Skolverkets nya organisation tydliggörs vuxenutbildningen i de nya avdelningarna, i projektet Kunskapslyftet och i handlingsprogrammet Livslångt lärande.

NATIONELLA UTVECKLINGSOMR√ÖDET

1. De nationella styrdokumenten
Vid den pågående revideringen av gymnasieskolans kursplaner och betygskriterier diskuteras hur anpassning till vuxnas behov skall tillgodoses. Här behövs en strategi för hur denna anpassning skall ske. En omarbetning av programmålen pågår och i det sammanhanget har en diskussion om programmålens funktion i vuxenutbildningen påbörjats.

Skolverket avser att rikta insatser mot analys av
- hur möjligheterna till flexibilitet i de nationella styrdokumenten utnyttjas i verksamheten- behovet av speciella mål för vuxenutbildningen - bristande samordning mellan måldokument och regelverk.

2. Målgrupper och rekrytering
En diskussion om vilka som skall prioriteras vid intagning till vuxenutbildning, vilka samhälleliga och enskilda behov som skall tillfredsställas, hur utbildningen skall betalas osv. skall komma igång på längre sikt.

Skolverket avser att följa
kommunernas arbete med rekrytering och prioritering av deltagare

Skolverket föreslår att
en översyn görs av förordningarna för kommunal vuxenutbildning och kunskapslyftet i syfte att undvika målgruppskonflikter.

3. Introduktion och vägledning
Studie- och yrkesvägledningen måste i än högre grad än för närvarande ses som en process som inte stannar vid den enskildes val av utbildning utan omfattar en helhetssyn på den enskildes förutsättningar och möjligheter och som ger individen perspektiv på vägar vidare mot ständigt nya mål för kompetensutveckling och kunskapsuppbyggande.

I ett livslångt lärande utgör den kompetensutveckling som sker i arbetslivet ett lika betydelsefullt lärande som den utbildning som sker i den behörighetsgivande skolan. Vägledningen får en utökad uppgift att fånga upp och identifiera den kompetensutveckling som inte skett i formell skola och initiera vägar att värdera och ta vara på den enskildes kunskaper och färdigheter. Valideringen av kompetens kommer således att få betydelse för vägledningen och uppläggningen av de individuella studieplanerna.

I det sammanhanget framgår också betydelsen av att åstadkomma en efterfrågestyrd vuxenutbildning genom att på olika sätt inventera och sammanställa deltagarnas önskemål, behov och förutsättningar. En sammanställning av individuella studieplaner bildar ett underlag för kommunens planering av kursutbud.

Skolverket avser att
- lägga ut uppdrag till kommuner att utveckla arbetet med individuella studieplaner- medverka till spridning av exempel på kommuners arbete med introduktion och individuella studieplaner- samla och sprida erfarenheter av arbete med orienteringskurser och flexibla, processinriktade ingångar till studier

4. Validering
För att vuxenutbildningen på ett effektivt sätt skall utgöra en del i ett livslångt lärande är det nödvändigt att finna former för hur de på informell väg inhämtade kunskaperna och erfarenheterna från yrkesliv eller andra verksamheter utanför skolan skall kunna tillgodoräknas och värderas inför betygsgivande studier. Det innebär att också kunskaper som utgör delar av en kurs och informella kunskaper måste kunna värderas och få tillgodoräknas på samma sätt som kunskaper inhämtade i skolan.

Att stödja och aktivt medverka till att metoder och modeller för validering av vuxna människors kunskaper och färdigheter tas fram är angeläget.

Skolverket avser att
- kartlägga svenska erfarenheter av validering- göra en studie av internationella erfarenheter av validering- sammanställa och sprida modeller och metoder för validering

5. Kursutbud och innehåll
Den statistik som tagits fram och de aktuella utvärderingar som genomförts visar att vuxenutbildningen oftast erbjuder ett mycket traditionellt utbud av kurser. Det är grundskole-och gymnasieskolkurser företrädesvis i kärnämnen och teoretiska karaktärsämnen. Det är till stor del den kompensatoriska uppgiften som styr kursutbudet. Som en del i det livslånga lärandet krävs ett mycket bredare sätt att se på utbildning för vuxna. Utbudet behöver bli flexibelt och utrymme måste finnas för påverkan av omvärldsförändringar och krav på tillväxt.

Skolverket avser att
- stödja och stimulera utvecklingen av en efterfrågestyrd vuxenutbildning- göra en studie av utveckling av kunskapsområden

Skolverket föreslår att
bestämmelser som ökar vuxnas möjligheter att i sina individuella studieplaner och i sin yrkesutbildning inrymma kurser som estetisk verksamhet, estetiska ämnen, idrott och hälsa samt arbetsmiljö införs.

6. Förutsättningar för inlärning
Utvärderingar som gjorts visar att eleverna är mycket nöjda med den utbildning de fått, men de visar också att utbildningen i allmänhet genomförs med traditionella undervisningsmetoder. Exempel på förnyelse finns dock.

Olika studerandeaktiva arbetsformer används alltmer i olika utbildningssammanhang. Arbetsformerna syftar till att deltagarna tar ansvar för sin inlärning och att framväxande kunskap om lärstilar och inlärningsstrategier tas tillvara. De har i många utvärderingar visat sig mycket framgångsrika. Vad dessa arbetsformer har gemensamt är att de utgår från inlärning i stället för undervisning och detta är något som får genomgripande konsekvenser för utbildningen, bland annat därför att lärarna därmed utgår från ett studerandeperspektiv på utbildning snarare än ett traditionellt lärarperspektiv.

Andra viktiga mål för inlärning är att kunna förvandla information till kunskap, få perspektiv och verktyg till sovring, kunna göra relevansbedömningar och rimlighetsanalyser.

Skolverket avser att
- aktivt kartl√§gga och samla kunskap om inl√§rning - f√∂lja och st√∂dja utveckling av flexibelt l√§rande ‚Äď distansutbildning

7. Organisation och ansvar
Utvecklingen av den kommunala infrastrukturen är en viktig förutsättning för att vuxenutbildningen i framtiden skall svara mot både individens, samhällets och arbetslivets behov. Skapandet av lokala mötesplatser skall stödjas och uppmuntras. Det måste finnas möjligheter att kombinera utbildningar på ett annat sätt än i dag. Kunskaper om hela systemet, om allt från sfi, grundläggande vux, gymnasial utbildning, påbyggnadsutbildningar till folkhögskola, studieförbund, privata anordnare, praktikanordnare osv. samt högskola, universitet bör finnas samlat på lokal nivå.

Skolverket skall genom den fortsatta dialogen med kommunerna men också genom riktade seminarier till olika företrädare för vuxenutbildning sprida exempel på olika sätt att skapa en fungerande infrastruktur.

Skolverket avser att
- följa utvecklingen av vuxenutbildningens infrastruktur- följa och stödja kommunernas arbete med att ge vuxna en överblick över det samlade utbudet för vuxna- följa och stödja det lokala uppföljnings- och utvärderingsarbetet- arbeta med informativ styrning utifrån tillsynsresultat- genomföra utvärderingar av individuella utbildningskarriärer, kommunernas styrning och ledning av vuxenutbildningen samt den pedagogiska utvecklingen.


__________________________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor och studieförbund. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB