Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Fler riksdagsmotioner
Publicerad: 1998-12-02

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
1998.99_Kr602.pdf 27Kb
1998.99_Kr274.pdf 32Kb
Svarsskr.pdf 26Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 1998-12-02:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08 - 412 48 06  e-post  lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Fler riksdagsmotioner
------------------------------------

I anknytning till h√∂stens budgetproposition har ett par ytterligare motioner lagts inom folkbildningsomr√•det. Dessa har dock inte behandlats av kulturutskottet (se tidigare uts√§nt bet√§nkande) utan skjuts √∂ver till behandling kommande √•r eftersom de ej ber√∂rde  1999 √•rs folkbildningsanslag.

Motion 1998/99: Kr274 Birger Schlaug m.fl.(mp)   
Kultur, medier, trossamfund och fritid

I partimotionen 1998/99:Kr274 föreslås bl.a. att folkbildningen bör få öronmärkta medel för verksamhet kring demokratifrågorna. Vidare är miljöpartiet kritiskt mot Folkbildningsrådets aviserade indrag till musikutbildningarna. Om rådets förslag går igenom ifrågasätter mp om Folkbildningsrådet verkligen följer de av riksdagen beslutade nya syftena för statsbidrag. Miljöpartiet anser också att den folkliga musik- och danskulturen är eftersatt inom folkhögskoleväsendet.Slutligen tas frågan upp om det inte är dags att separera folkbildningsforskning till ett eget forskningsområde.

I motionen hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen tillkänna vad som anförts i motionen.

Motion 1998/99 :Kr602 Lars UGranberg och Monica √Ėhman(s)
Musikutbildningar på folkhögskolor

Motionärerna tar upp frågorna om extra stöd till ett antal folkhögskolors kvalificerade musikutbildningar och belyser detta med utgångspunkt från Framnäs folkhögskola.
Vidare hänvisar motionärerna till folkhögskolekommitténs slutbetänkande (SOU 1990:65) där det fastslogs vikten av att att de kvalificerade musikutbildningarna på folkhögskolorna även fortsättningsvis skulle få extra rersurser.

Slutligen framhåller motionärerna att om Folkbildningsrådet inte anser att det är dess uppgift att ge extra stöd till folkhögskolor med kvalificerad musikutbildning så bör regeringen finna andra former för hur dessa folkhögskolor skall kunna bedriva kvalificerad musikutbildning.

I motionen hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen tillkänna vad som anförts i motionen.

F√∂r k√§nnedom bifogas motionerna.      se bilagorna


FOLKBILDNINGSR√ÖDETS KOMMENTAR TILL PRINCIPERNA
F√ĖR F√ĖRDELNINGEN AV STATSBIDRAGEN TILL FOLKH√ĖGSKOLORNA

Styrelsens preliminära beslut om 1999 års statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor har tidigare redovisats via FBR informerar.

Med anledning av de skrivelser som inkommit kring framför allt effekterna av de nya fördelningsprinciperna för för vissa folkhögskolor med musikutbildningar har rådet styrelse lämnat en del kommentarer i en svarsskrivelse 1998-11-26.

F√∂r k√§nnedom bifogas skrivelsen.                 se bilaga
__________________________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB