Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


1999 års statsbidrag till folkbildningen
Publicerad: 1998-12-10
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 1998-12-08:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post  lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
1999 års statsbidrag till folkbildningen
------------------------------------

Folkbildningsrådets styrelse fastställde den 9 december fördelningen av statsbidragen till studieförbund och folkhögskolor. Beslutet har fattats förutsatt att regeringen inte ändrar anslagsdispositionen i sitt regleringsbrev till Folkbildningsrådet.

De enskilda folkhögskolornas och studieförbundens statsbidragsbeslut kommer att sändas den 11 december från kansliet. Samtidigt bifogas en skrivelse med rådets dispositioner, statsbidragsvillkor m.m.

I det följande anges kortfattat några delar av statsbidragsbeslutet.

Allmänna anslaget
Riksdagsbeslutet innebär att det allmänna anslaget reduceras med 10 mkr - pengar som istället går till att finansiera anslaget till de allmänna samlingslokalerna. Det innebär att, jämfört med tidigare utsänt preliminärt beslut, så reduceras studieförbundens och folkhög- skolornas statsbidrag med ca 0,5 procent.

För folkhögskolornas del innebär det bl.a. vissa smärre förändringar vad gäller beloppen för profilbidrag och utjämningsbidrag (enbart vissa skolor). Kronbeloppet per deltagar-vecka sänks med 5 kr till 1.030 kr per vecka.

Bidraget till särskild utbildningsinsats inom folkhögskolan (S-anslaget)
Kronbeloppet per deltagarvecka sänks till 1. 030 kr per vecka.

Utvecklings- och försöksverksamheten
Inom anslagsposten 3 Utvecklings- och försöksverksamhet inom studieförbund och folkhögskolor på sammanlag 10 000 000 kr avsätts följande medel:

1. För Folkbildningsrådets utvärdering samt spridning av erfarenheter mellan folkbildningens organisationer samt administration avsätts 500 000 kr.
      
2. Till ett för studieförbunden och folkhögskolorna gemensamt utvecklingsområde reserveras 1 000 000 kr.

3. Till de elva studieförbunden fördelas 4 900 000 kr enligt samma principer som tillämpades vid 1998 års fördelning.

4. Till folkhögskolorna, och efter ansökningsförfarande, fördelas 3 600 000 kronor.

Information om ansökningstider m.m. för folkhögskolorna kommer att lämnas senare.

Folkbildningsrådets styrelse kommer att fatta beslut vad gäller folkhögskoledelen i mars månad och vad gäller det gemensamma utvecklingsområdet i april månad.
__________________________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB